Съобщение

Уведомявам всички заинтересовани лица, че от 10.06.2024 г. (понеделник) Дирекция „Национален парк Пирин” започва издаване на разрешителни за паша на територията на Парка.

На 10.06.2024 г. и 11.06.2024 г. ще се издават разрешителни за паша на ползватели от ПУ „Вихрен“. Разрешителните ще се издават в административната сграда на Дирекция „Национален парк Пирин“ в гр. Банско, ул. България №4.

На 12.06.2024 г. и 13.06.2024 г. ще се издават разрешителни на ползватели от ПУ „Безбог“. Разрешителните ще се издават в административната сграда на Дирекция „Национален парк Пирин“ в гр. Банско, ул. България №4.

За удобство на ползвателите от ПУ „Синаница“ и ПУ „Каменица“ в периода 14.06.2024 г. – 20.06.2024 г. разрешителни ще се издават в сградата на ПИЦ – Сандански, гр. Сандански, ул. „Никола Вапцаров“ №26

Съгласно т.3.3. от Годишния план за паша за 2024 г. разрешителното за паша се издава след заплащане на съответната такса и предоставяне на оригинален банков документ.

Съгласно т.3.8. от Годишния план за паша за 2024 г. разрешителното за паша ще се издава лично на ползвателя (срещу представяне на документ за самоличност) и/или упълномощено от тях лице, предоставящо нотариално заверено пълномощно.

 

РОСЕН БАНЕНСКИ

Директор Дирекция „Национален парк Пирин“