Нормативна уредба

Закони

Закон за защитените територии
Закон за опазване на околната среда
Закон за биологичното разнообразие
Закон за лечебните растения
Закон за генетично модифицирани организми

Кодекси
Кодекс за поведение на служителите в Дирекция “Национален парк Пирин“-гр.Банско

Наредби
Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Правилници
Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост
Правилник за вътрешния трудов ред

Правила
Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури
Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси в Дирекция “Национален парк Пирин“
Вътрешни правила за достъпа до обществена информация в Дирекция “Национален парк Пирин“

Тарифи
Тарифа за таксите, които се събират за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост

Решение на МС
Решение № 646 на МС от 6.08.2004 г. за приемане на плана за управление на Националния парк „Пирин“

Заповеди

 ЗАПОВЕД № РД-395 от 15 октомври 1999 г. за прекатегоризиране на Народен парк „Пирин“ в национален парк със същото наименование

Други

Харта на клиента в Д „НП Пирин“