Синаница

     Парков участък    „Синаница“ е единственият парков участък, който е разположен върху площите на три общини – Симитли, Кресна и Струмяни. Териториите, които стопанисва граничат на север – с ПР „Баюви дупки“, на изток – с ПР „Вихрен“, на юг – с ПР „Каменица“, а на запад – с държавните лесничейства на Симитли, Кресна и Струмяни. Общата територия от 6885,4 ха е обособени в три участъка, охранявани от трима паркови служители. Четвърти охранителен участък, извън територията на Национален парк „Пирин“, е резерват „Тисата“.
По цифров модел горският фонд е 5442,3 ха. В него преобладава естествената растителност – 75,2%. културите заемат само 2,5% от залесената площ. Останалите 22,3% са клекови формации. От дървесните видове най-често се среща белият бор -51,6%, следва бялата мура – 31,7%, и почти по равно смърч, бук, ела и трепетлика. Преобладават чистите насаждения – 56,6%, от тях най-много са чистите бял борови гори. Смесените иглолистни насаждения заемат 33,6%, от тях най-голямо участие имат тези с преобладаване на бяла мура. Средната възраст на гората е 79 години. Културите са чисти, смесени иглолистни, смесени иглолистно-широколистни с и без преобладаване на белия бор. От общият дървесен запас, без клони, 61,7% се падат на насажденията от пети клас възраст. Най-голям е запасът на белия бор -46,4%, следван от бялата мура -33,6% и смърч – 9,6%. Общата площ на поземления фонд е 1443,1 ха. От тях 4,1% е залесената площ, заета изцяло от клекови формации. Останалата част е заета от нелесопригодни голини – 41,7% и високопланински пасища – 38,3%. Тръгвайки на запад от връх Вихрен, през Кутело, хребета на Кончето, та до връх Пирин, и на юг – през върховете Хвойнати, Муратов, Георгийца, Синаница, та до Шаралия -това е територията на парков участък „Синаница“. Тук Природата разкрива своята хубост в различни форми – Влахински, Георгийски и Синанишки циркуси, величествени върхове, вековни дървета. криволичещите между тези гиганти Влахинска, Георгийска, Синанишка и Неврозумска реки са дом за мяркащата се за миг красавица – балканската пъстърва. Омайни и кристално чисти са езерата – Влахински, Георгийски и Синанишки. Почти цялото растително и животинско разнообразие намира място тук. Грижите, които парковите служители полагат за охрана на гората, дивеча и рибата, дават своите резултати. Увеличени са популациите на дивата свиня и вълка. През 2004 г., в изпълнение на една от програмите в Плана за управление, бе зарибено с балканска пъстърва Синанишкото езеро. Единствената хижа на територията на парковия район, е хижа Синаница. През лятото тук ежедневно могат да намерят подслон около 100 туристи. Това красиво кътче от Пирин се посещава годишно от около 3500 наши и чуждестранни планинари. Основните туристически маршрути, минаващи през територията на парковия район, са два:
1/ кафява маркировка –     м. Мандрата – хижа Синаница     /за хижа Пирин/
2/ жълта маркировка –     м. Мандрата – Черната вода     /за хижа Яворов/.