Карти

Можете да разгледате следните карти за територията на Национален парк Пирин

Маркирани туристически маршрути
Граници на парка, прилежащи населени места, основни обекти
Фондова и административна принадлежност
Обявяване на Парка и резерватите е него и промени на границите
Геолого – петрографска карта
Характеристика на абиотичните фактори
Хидрографска мрежа и воден отток
Характеристика на абиотичните фактори
Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите