Подаване на сигнали за корупция.

Дирекция Национален парк „Пирин“, запознава всички граждани и юридически лица (всички заинтересовани страни) за следното:
1. Всяка година, при установена необходимост се прилага комплексен подход и ротационен принцип при осъществяването на контролната дейност от служителите на Дирекция „Национален парк Пирин“. На основание подписани споразумения с органите на МЗХ, МВР, Общини и др.Извършватсе съвместни проверки и действия, при възникнали събития от абиотични фактори (пожари, наводнения и усложнена зимна обстановка), така също и при подадени сигнали за закононарушения и неправомерни действия от страна на служителите на парка. За резултатите от извършените съвместни проверки се съставят констативни протоколи по образец.

2. Дирекция „Национален парк Пирин“ е предприела мерки за облекчаване на административната тежест върху гражданите и юридическите лица, чрез отпадане на изискването за предоставяне на конкретно посочени удостоверителни документи на хартиен носител и документи, които могат да бъдат изискани по служебен път, както следва:

2.1.На основание на чл.35 б от Наредба №8 от 26.02.2008г. служител на Д „НП Пирин“ има достъп до системата за заявяване и получаване на електронно служебно свидетелство за съдимост /ЕССС/ чрез квалифициран електронен подпис.

2.2.На основание чл. 23 ал. 1 от Правилника за дейността, структурата и организацията на ДАЕУ, чл.18 ал. 3 от общите условия за достъп до данни от регистри на държавните администрации за междурегистров обмен, Д „НП Пирин“ има достъп до следните регистри и справки:

2.2.1. Регистър на животните и животновъдните обекти. Българска агенция по безопасност на храните.
• Справка за идентифицирано животно.
• Справки за вписани животни по животновъдни обекти по категории.
• Справка на животни в обекти с епизоотичнo значение.
2.2.2..Регистър на лицата, извършващи дейности като търговец и/или като брокер на отпадъци. Изпълнителна Агенция по Околна Среда.
• Справка валидност.
• Справка на кодовете за отпадъци.

2.3.Имотен регистър. Агенция по вписванията.
• Справка по персонална партида на юридическо лице.
• Справка по персонална партида на физическо лице.
• Справка по партида на имот.
• Търсене на имот.

С УВАЖЕНИЕ,
РОСЕН БАНЕНСКИ
ДИРЕКТОР НА Д „НП ПИРИН“