Туристически маршрути

Основни подстъпи към Национален парк „Пирин“

Основната транспортна артерия която свързва „Национален парк Пирин“ и региона с другите области от страната и Европа е първокласния път от републиканската пътна мрежа Е-79. Основната връзката на Е-79 със северния и североизточния район около парка се осъществява с второкласния път от републиканската пътна мрежа II-19.

За навлизане в границите на „Национален парк Пирин“, може да се подходи основно от към следните населени места:

 • гр. Банско (за х. „Вихрен“, х. „Бъндерица“ и х. „Демяница“),
 • гр. Добринище (за х. „Гоце Делчев“ и х. „Безбог“), с. Пирин (за х. „Пирин“),
 • гр. Сандански (за х. „Беговица“),
 • гр. Кресна (за х. „Загаза“, х. „Синаница“),
 • гр. Разлог (за х. „Яворов“).

 

На тези места, оформени като основни подходи са поставени информационни табла с карта на парка, с означени туристическите маршрути и друга основна информация, табло с основните норми и режими, с които трябва да се съобразява всеки посетител .

 

Маркирани пешеходни туристически маршрути в НП „Пирин“

 Към настоящия момент утвърдените и маркирани пешеходни туристически маршрути в „Национален парк Пирин“ са 22 на брой (означени с римски цифри от I до XXII и трайна туристическа маркировка, съгласно Правилника за маркировката на туристическите пътища в Р България на БТС в различни цветове). Всеки от тях е с различна дължина и трудност. Общата дължина на маршрутите е над 370 км., от които 247 км. (на места част от тях се припокриват) и 213 км. без припокриване, попадат в границите на парка в това число 12 км. преминаващи през резерват. На места маршрутите се пресичат и дават възможности за по- голямо разнообразие при планирането на преходи от точка до точка. Маркирани са на терен с пет цвята (червен, жълт, зелен, син, кафяв).

 

Туристически

маршрути

Хоризонтална

маркировка

Начална, междинни, крайна точка
 

1

 

МАРШРУТ № I

 

х. „Предел“ – х. „Яворов“ – х. „Вихрен“ – заслон „Тевно езеро“ – х. „Пирин“ – м. „Попови ливади“ (част от международният маршрут Е–4 Пиринеи – Алпи – Рила – Пирин – Пелопонес)
 

2

 

МАРШРУТ № II

 

от разклона за х. „Яворов“ / главния път за гр.  Разлог от гр. Благоевград, републиканска пътна мрежа/ – гр. Кресна
 

3

 

МАРШРУТ № III

 

 

гр. Банско – м. „Пeщерите“ – х. „Бъндерица“ – х. „Вихрен“ – х. „Яне Сандански“
 

4

 

МАРШРУТ № IV

 

 

гр. Банско – х. „Демяница“ – х. „Беговица“ – х. „Яне Сандански“
 

5

 

МАРШРУТ № V

 

 

гр. Добринище – х. „Гоце Делчев“ – х. „Безбог“ – х. „Пирин“ – гр. Мелннк
 

6

 

 

МАРШРУТ № VI

 

м. „Пещерата“ – х. „Синаница“ – „ Мозговица“ – х. „Беговица“ – м. „Азмаците“ – х. „Пирин“
 

7

 

 

МАРШРУТ № VII

 

х. „Бъндерица“ – Премката
 

8

 

 

МАРШРУТ № VIII

 

х. „Вихрен“ – х. „Синаница“
 

9

 

 

МАРШРУТ № IX

 

х. „Вихрен“ – х. „Демяница“
 

10

 

 

МАРШРУТ № X

 

„Винарска порта“ – м. „Мозговица“ – м . „Попина лъка“
 

11

 

 

МАРШРУТ № XI

 

х. „Демяница“ – х. „Безбог“
 

12

 

 

МАРШРУТ № XII

 

х. „Беговица“ – х. „Пирин“
 

13

 

 

МАРШРУТ № XIII

 

х. „Пирин“ – х. „Малина – м. „Водопоя“ – м. „Попови ливади“
 

14

 

 

МАРШРУТ № XIV

 

с. Брезница – „Брезнишки чал“ – „Попово езеро“ – з. „Тевно езеро“
 

15

 

 

МАРШРУТ № XV

 

с. Сенокос – м. „Ширината“ –  вр. „Пирин“
 

16

 

 

МАРШРУТ № XVI

 

х. „Загаза“ – „Вихренски превал“
 

17

 

МАРШРУТ № XVII

 

м. „Харами бунар“ – „Попово езеро“
 

18

 

 

МАРШРУТ № XVIII

 

м. „Изворите“ – вр. „Джано“
 

19

 

 

МАРШРУТ № XIX

 

з. „Тевно езеро“ – „Беговишка порта“
 

20

 

 

МАРШРУТ № XX

 

х. „Загаза“ – вр. „Албутин“ – м. „Суходолски превал“
 

21

 

 

МАРШРУТ № XXI

 

   през Резерват „Тисата”

м. „Габровица“ – м. „Цръквещето“ – м. „Тополовото“

 

22

 

 

МАРШРУТ № XXII

 

   през Резерват „Тисата”

гр. Кресна – махала Ново село – м. „Бързина нива“ – м. „Прекопо“

 

 

Немаркирани туристически маршрути в НП „Пирин“

Немаркираните туристически маршрути са се появили/наложили през годините и са с различна натовареност, дължина и степен на трудност. Тяхната цел е по–голяма достъпност до природните дадености и красивите ландшафти на НП „Пирин“. Те винаги са били част от туристическата мрежа на планината и не могат да бъдат пренебрегвани.

Състоянието на немаркираните туристически маршрути, не отговаря на съвременните виждания за туристически маршрути, предназначени за масовия турист. По тези маршрути (предимно в безлесната зона) се препоръчва преходи с използване на професионални планински водачи или от добре подготвени туристи и планинари.

Образователни пътеки за посетители: разработени по различни програми с цел запознаване на посетителите и организирани групи с природните дадености (флора, фауна, геология и др.) на планината и нейната история. Част от тях са подходящи за образователни беседи, училище на отрито и други подобни форми. Подходящи са за различни по брой групи деца, както и за широк възрастов диапазон.

 • „Демянишка река разказва”;
 • „Към Башлийца“;
 • „Към царството на еделвайса“;
 • Алея (пътека) в м. „Драгостинов чарк“ – „Ролбан“. Пригодена за хора със специфични нужди;
 • х. „Яворов“ –  м. „Яворова поляна“;
 • м. „Бетоловото“ – м. „Калята“;
 • Байкушева мура – иглолистно дърво на около 1300 г.

 

 

Пешеходни туристически маршрути (немаркирани) на територията на НП „Пирин“

В „Национален парк Пирин“ съществуват немаркирани пешеходни туристически маршрути, които се ползват от туристи, техния брой трудно може да бъде уточнен. Тези маршрути (някой от тях са връзки за комбиниране и разнообразяване на маршрути) са предимно в безлесната зона, тъй като тя е по – атрактивна и предлага неописуеми гледки и емоции на туристите. Те сгъстяват основните маршрути, като достигат до по-голям брой компоненти и особености на релефните и геоложки дадености (върхове, езера, била, ридове, скални образувания, сипеи, циркуси и др.). За движението по тези немаркирани туристически маршрути се препоръчва помощта на планински водач (поради тяхната подготовка, знания и умения за преходи в планински и защитени територии и др.).

 

Съществуващи немаркирани туристически маршрути в НП „Пирин“.

Туристически маршрути /Начална, междинни, крайна точка/
1 х. „Безбог“ – „Кременски циркус“ – „Поповоезерен циркус“
2 з. „Тевно езеро“ – „Валявишки езера“
3 х. „Вихрен“ – „Бъндеришка порта“ – „Бъндеришки циркус“ – „Башлийска портa“
4 х. „Вихрен“ – „Влахински превал“ – „Георгийски циркус“ – х. „Синаница“
5 х. „Вихрен“ – „Овинати (Хвойнати) ез.“ – „Влахински превал“ – „Влахински езера“
6 „Бъндеришка поляна“ – „Кутело“ – „Бански суходол“
7 х. „Яворов“ – „Окаденски циркус“ – „Суходолски превал“
8 з. „Спано поле“ – циркус „Малко Спано поле“ – р. Башлийца
9 „Демиркапийски (Железнишки) циркус“
10 х. „Пирин“ – „Дебели рид“ – „Брезнишки“ и „Корнишки циркус“
11 х. „Вихрен“ – „Тодорини езера/Тодорини очи“ – вр. „Стражица“ – „Газейски циркус“
12 разклона Предел/Брежани – поляна Здравец – вр. „Пирин“
13 х. „Гoце Делчев“ – м. „Трите гроба“ – разклон за х. „Безбог“ и „Попово езеро“
14 м. „Кулиното“ – м. „Засеците“
15 връзка от межд. станция „Безбог“ – разклон за „Попово езеро“ и х. „Гоце Делчев“
16 разклон при „Тремошница“ (на пътя гр. Сандански – Попина лъка) – по „Арнаут

дере“ – „Засов чарк“ – „Дългата поляна“ – „Синанишка порта“

17 с. Илинденци – мина Илинденци – м. „Мурата“ – вр. „Конски кладенец“ – х. „Синаница“
18 х. „Яворов“ – „Даутово езеро“ („Сълзица“)*
19 х. „Демяница“ – „Десилишки циркус“ – х. „Безбог“*
20 х. „Демяница“ – „Газейски циркус“ – „Полежански езера“ – „Джангалска порта“ –

долината на р. Валявица – х. „Демяница“*

21 х. „Яворов“ – „Суходолски превал“ – „Каменитица“ – „Погледец“*
22 х. „Демяница“ – „Василашки езера“ – „Типицки езера“ – р. Валявица*
23 връзка от „Погледец“ – „Парева поляна“ – „Котешки чал“*
24 Хайдушката чешма (разклона за гр. Банско) – м. „Парева поляна“ – з. „Кончето“*
25 с. Влахи – „Бабина премка“ – разклон за х. „Загаза“ и м. „Пещерата“
26 „Бъндеришка поляна“ – „Мече чешало“ – р. Бъндерица
27 м. „Пещерите“ – вр. „Дунино куче“
28 м. „Пещерите“ – „Мече чешало“ – „Бъндеришка поляна“

*Използвани, пешеходни туристически маршрути с повишен интерес, които попадат или

преминават през ЗТ „Резерват“.

 

Траверси – последователно преминаване на няколко върха по свързващите ги ръбове. През лятото са част от туристически маршрути. Преминаването им през зимата изисква специализиран инвентар и техническа подготовка.

 

Зимни маршрути

Част от тези маршрути се препокриват с маркираните и немаркирани туристически маршрути. Зимните преходи са препоръчителни за добре подготвени, информирани и екипирани туристи. Препоръчително е да се знае точно маршрута, наличие на зимна маркировка, да има реална преценка за неговата трудност, лавинна и др. опасности, наличие на маршрути за аварийно напускане, връзки с др. трасета, хижи и заслони.

 

Ски – преходи и извънпистово каране (ски/сноуборд)

 

Ски – алпинизмът е преход, изкачване и спускане в планината (ски-туризъм, поход, туринг, свободни ски). Този спорт е комбинация на техника, екипировка на ските за ходене/бягане и алпийските ски.

Придвижването се извършва по определен маршрут, върху натрупал върху тях достатъчно количество сняг (през зимния сезон). Преминаването по трасетата става без да се допира със ските растителността и почвената покривка. Обикновено ски преходите се извършват от малки групи от 3 до 10 човека. В случаите на предвижване на по–големи групи (организирани посещения, курсове, спортни мероприятия и др.) се изисква съгласуване с Дирекция „Национален парк Пирин“.

 

Най-популярните маршрути за зимни ски-преходи в парка са:

 

– м. „Шилигарника“ – х. „Бъндерица“ – х. „Вихрен“ – било между „Муратов връх“ и вр. „Овинати“ („Хвойнати връх“) – вр.“ Вихрен“;

– х. „Вихрен“ – „Овинати“ („Муратови“, „Хвойнати“) езера – било между „Муратов връх“ и „Дончови караули“ – з. „Спано поле“ – х. „Яне Сандански;

– вр. „Тодорка“ – вр. „Малка Тодорка“ и варианти за спускане по северния склон на вр. „Тодорка“ и от вр. „Малка Тодорка“ към х. „Вихрен“ или х. „Демяница“;

– х. „Безбог“ – вр. „Безбог“ – вр. „Голям Полежан“ – вр. „Малък Полежан“ – „Газейски циркус“ – х. „Демяница“ – гр. Банско;

– х. „Яворов“ – з. „Бункера“ – „Сухото езеро“ – „Суходолски превал“ – вр. „Суходол“ – вр. „Баюви дупки“ – з. „Кончето“ – вр. „Бански суходол“ – „Кончето“ – вр. „Кутело“ 1 и 2 – „Премката“ – варианти (или през м. „Голям Казан“ за х „Бъндерица“ или х. „Вихрен“) – вр. „Вихрен“ – х. „Вихрен“ (част от международния маршрут Е4 – МАРШРУТ № I, червена маркировка в парка);

– х. „Беговица“ – з. „Тевно езеро“;

– х. „Беговица“ – м. „Солището“.

 

Алпинизъм

Алпинизма в Пирин планина, започват през 1934 г. с изкачването на дясната част на фунията на северната стена на вр. „Вихрен“. През 50-те години Енчо Петков със своята школа в „Народна армия“ прокарват множество маршрути по северната стена на вр. „Вихрен“ и долината на Бъндерица.

През 2013 г. с помощта на Сдружение „Николай Проев – Пройката“, Клуба по катерене на НСА, община Банско, Дирекция „Национален парк Пирин“ и Българска федерация по катерене и алпинизъм (БФКА) екипираха два катерачни обекта със спортни маршрути (м. „Пещерите“ и при х. „Вихрен“).

 

Образователни, интерпретативни пътеки, туристически маршрути, създадени в прилежащите територии на парка

Всички седем общини, които имат пряко отношение към парка са разработили или имат разработени проекти, за редица туристически маршрути, които са в периферията на парка. Проблема при тези туристически маршрути е сходен, а именно поддръжката след изграждането им.

Община Гоце Делчев.

– Велопътеки в местността „Попови ливади”;

– Велопътека „Гълъбова поляна”;

– Велопътека „Лагера”;

– Велопътека „Млаки”.

Община Кресна.

– „Пътека на билките”;

– гр. Кресна – с. Влахи – м. „Пещерата“;

– Маршрути в Малашевска планина.

 

Община Разлог.

На територията на община Разлог съществува добра туристическа материална база, както и добре обозначени туристически пътеки, веломаршрути, водещи към планините Пирин и Рила, които благоприятстват пешеходния туризъм.

 

Община Сандански.

– Пътека „Горска приказка”;

На територията на общината съществуват следните възможности за практикуване на велотуризъм:

– гр. Сандански – с. Лиляново – м. „Попина лъка“ (х. „Яне Сандански“) – х. „Беговица“ – м. „Кельова мандра“ – с. Рожен – с. Златолист – гр. Мелник – с. Хотово – гр. Сандански;

– с. Дебрене – с. Бождово – с. Джигурово – с. Дебрене;

– с. Петрово – с. Голешово – Момина поляна;

– с. Горно Спанчево – с. Бельово – с. Храсна – с. Калиманци – с. Катунци;

– гр. Мелник – Роженски манастир – с. Златолист – с. Катунци;

– с. Рожен – с. Любовище – с. Кашина;

– с. Кърланово – с. Сугарево – с. Пирин.

 

Община Симитли.

– „Пътека на мечката”

 

Община Струмяни.

– Пътека „Гости от миналото”;

– Воден маршрут – Кресна – Струмяни – по р. Струма.

 

 

Тук може да разгледате карта на утвърдените и маркирани туристически маршрути на територията на парк „Пирин“ http://www.pirin.bg/wp-content/uploads/2017/08/map.pdf

 

   

Дирекция „Национален парк Пирин“ съветва:

 

 
Разчитаме на правилното Ви поведение в природата

          Присъствието на Национален парк „Пирин” в списъка на световното културно и природно наследство, потвърждава изключителната и универсална стойност на природния обект, който заслужава да бъде съхранен в полза на цялото човечество! Ръководството на Националния парк разчита изцяло на това, посетителите да осъзнават собствената си отговорност към опазването на територията, да се отнасят с уважение към природата и да поддържат адекватно поведение в границите на защитената територия. По тази причина няма да срещнете забранителни табели на територията на Национален парк „Пирин”.

          Стабилни  и надеждни обувки, както и водо – и ветроустойчиво облекло, са от първа необходимост в планината. Моля, проверявайте прогнозата за времето преди да се отправите към планината, доверявайте се на препоръките и светите на местните хора и не на последно място, не надценявайте собствените си умения и знания.

 

 

 

Разчитаме на правилното Ви поведение в природата

 

Единен европейски номер за спешни повиквания – 112

1470 ( за абонати на Мтел и Виваком ) 0887 100 237
02 963 2000 – Централен Денонощен Пост на ПСС

 

Планината е красива през всички сезони – нека и се радваме разумно!