Дирекция „Национален парк Пирин“ ще отбележи Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“ – 21 май

Дирекция „Национален парк Пирин“ организира информационен ден за отбелязване на Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“. Събитието ще се проведе на 21 май в сградата на Посетителския център на НП „Пирин“ в гр. Банско. От 09:30 до 12:30 ч. и от 14:30 до 17:00 ч.  ще бъдат прожектирани филми за биоразнообразието, опазвано в границите на националния парк.

От 13:30 до 14:30 ч. паркови експерти ще представят презентация на тема „Натура 2000 в България. Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна“.

Национален парк „Пирин“ е част от Европейската мрежа за опазване на природата „Натура 2000“ от март 2007. Той е защитена зона съгласно двете директиви – Директива за местообитанията и Директива за птиците.