На 21 май отбелязваме Европейския ден на Натура 2000

Отбелязваме 31 години от създаването на  една от най-големите  мрежи в света  от защитени зони „Натура 2000“. Тя осигурява защита на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа.

Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕИО  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците).

Днес мрежата обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС.

В България  „Натура 2000“ обхваща 34.8% от територията ѝ, която включва:

– 120 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 23.1 % от територията на България;

– 233 защитени зони за опазване на природни местообитания, покриващи 30,3 % от територията на България.

13 защитени зони за опазване на природните местообитания се припокриват със защитени зони по Директивата за птиците.