Със заключителна пресконференция приключи изпълнението на проекта по подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин”

В посетителския информационен център на Национален парк „Пирин”, на 19.01.2023 г. се проведе заключителната пресконференция по проект №BG16M1OP002-3.007-0007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение №122/2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”.

Целта на проекта е запазване и подобряване на екологичното състояние на Националния парк чрез изпълнение на пакет от мерки, насочени към намаляване на вредното въздействие от антропогенна дейност и от влиянието на редица естествени вредители.

В присъствието на гостите на събитието, инж. Мартин Лазаров – и.д. директор на ДНП „Пирин” и инж. Елена Топузова – ръководител на проекта, представиха изпълнените дейности.

  • Подобряване на състоянието на горско местообитание 9410 – Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-piceеtea) в защитена зона BG0000209 „Пирин“, на територията на Национален парк „Пирин“, чрез изпълнение на дейности за борба с вредителите по клоните и стъблата – корояди“.
  • „Подобряване природозащитното състояние на олиготрофни езера (местообитание 3130 – Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea unifloare и/или Isoeto-Nanojuncetea) и дистрофни езера (местообитание 3160 – Естествени дистрофни езера) в защитена зона BG0000209 „Пирин“, чрез геодезическо заснемане на водните огледала (за проследяване на евентуални промени на водното огледало), изследване на хидробиологичното състояние и изготвяне на методики за наблюдение на еутрофикация в целевите езера, анализ на резултатите от теренните дейности и наблюдения, и изготвяне на система от мерки за борба с еутрофикацията в олиготрофни и дистрофни езера, впоследствие изпълнение на тези мерки и ограничаване на достъпа за паша – заграждане с електропастир на Спанополски езера, Превалско, Тевно и Башлийско езеро.
  • Инвестиционно проектиране и строителство за обекти „Подобряване състоянието на природно местообитание 9410, чрез регулиране на движението на хора и превозни средства по определени участъци от пътната инфраструктура в ЗЗ „Пирин“ и „Подобряване на природозащитното състояние на местообитания, чрез рехабилитация на участъци на част от туристическите маршрути в ЗЗ „Пирин”
  • Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания и видове в ЗЗ BG0000209 “Пирин”/НП „Пирин”, чрез превенция и борба с пожарите
  • Подобряване на природозащитното състояние на видовете дива коза (Rupicapra rupicapra) и кафява мечка (Ursus arctos), чрез изграждане на система за регистриране на изстрели в защитена зона BG0000209 Пирин, на територията на Национален парк „Пирин“
  • Подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, чрез изготвяне на мобилно електронно приложение с информация за регламентираните маршрути за територията, в защитена зона BG0000209 Пирин

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. Стойността му възлиза на 6 592 486.34 лв., от които 5 603 613,39 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 988 872,95 лв. национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България.