Приключиха дейностите по рехабилитация на участъци от туристически маршрути в Национален парк „Пирин“

 

Приключиха дейностите по рехабилитация на участъци на част от туристически маршрути в Национален парк „Пирин“.

Подновени са 16 пешеходни моста за преминаване над поточета и реки. Поставени са дървени скари на места с подпочвени води и ерозирали участъци. Поставена е нова вертикална маркировка и информационни табели по туристическите маршрути, а дублиращите пътеки са затворени. Обновена е и дървената стълба и площадката в участъка на „къмпинг Бъндерица“ до „Байкушева мура“.

Дейностите са изпълнени по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение №122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия Национален парк „Пирин”, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.