Проект на План за паша на територията на Национален парк „Пирин“ за 2018 г.

Тук можете да разгледате Проекта на Плана за паша на територията на Национален парк „Пирин“ за 2018 г. (Приложение № 1) и Проекта на Инструкциите за реда и начина на подаване на заявления и издаване на разрешителни за паша на домашни животни па територията на НП „Пирин” за 2018 г. (Приложение № 2)