Съобщение

 

ЗАПОВЕД

№ РД-136 гр.Банско, 29.12.2017г.

 

   С цел опазването на естествените природни местообитания и ограничаване на въздействието от заплахите, във връзка с изпълнението на част 2 (Дългосрочни цели и ограничения) и част 3 (Норми, режими, условия и препоръки за осъществяването на дейностите) гл.1. т.1 подточка 11 и 12 от Плана за управление на НП „Пирин“.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.На главните инспектори на ПУ и специалистите паркова охрана за зимен сезон 2017г.-2018г. да запознаят срещу подпис с декларации по-образец управителите, собствениците на ски-училища и ски -гардероби намиращи се в прилежащите на парка общини, че се забранява карането на ски извън маркираните ски-писти и трасета определени с Плана за Управление.

2.На главните инспектори на ПУ и специалистите паркова охрана за зимен сезон 2017г.-2018г. да съставят предупредителни КП на физическите лица, фирмите и организации каращи и предлагащи под наем моторни шейни в прилежащите на парка общини, с които да бъдат запознати, че е забранено използването на моторизирани средства ( моторни шейни и рактраци), освен при изпълнението на неотложни дейности в горите и спасителни акции.

З.На видно място на ски лифтовете и изградената информационна система на НП „Пирин“ (табла тип къщичка, подходите на територията на парка, таблата пред хижите, КИП и ПИЦ на територията на парка да се постави съобщение по образец (на български и английски език), със следният текст: Забранено е карането на ски извън маркираните ски-писти и трасета, определени с Плана за Управление на НП „Пирин“.

4.Утвърждавам образец на декларация и съобщение неразделна част от настоящата заповед.
Можете да изтеглите образеца на декларация от тук

Директор Д „НП Пирин“
            РОСЕН БАНЕНСКИ