Отличия за дирекция Национален парк „Пирин” и нейните служители

   Директорът на Национален парк „Пирин” Росен Баненски получи награда в категория „Партньорство с Националните и природни паркове”. Отличието е от Българския туристически съюз за съвместната дейност на парковата дирекция с хижарите на туристическите обекти на БТС на територията на парка.

  Второто отличие за Дирекцията на Национален парк „Пирин“  е  от Института по публична админстрация (ИПА). За втора поредна година ИПА организира провеждането на самооценка на администрациите по показатели за учеща организация. Самооценката е извършена чрез онлайн въпросник, който активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни по света.  В самооценката са участвали близо 1300 служители от 70 централни териториални администрации в България – 25 централни, 8 териториални структури на централни администрации. Въз основа на резултатите от самооценката, ИПА изготви Рейтинг на учещите администрации за 2017 г.