Нерегламентирана маркировка

    Национален парк „Пирин“ е природно богатство, за чието опазване се полагат специални грижи. Присъствието на НП „Пирин“ в Списъка на световното културно и природно наследство, потвърждава изключителната и универсална стойност на природния обект, който заслужава да бъде съхранен в полза на цялото човечество.

 

    Недопустимо е посетителите в парка да замърсяват околната среда, строго забранени са  ловът , риболовът на определени места , незаконната сеч,повреждането на туристическаинфраструктура по  туристическите маршрути, както и неспазването на специфичните режими и норми , утвърдени с План за управление на НП „Пирин“.

 

    През лятото на 2017г. на определени места на територията на парка се констатира наличие на нестандартна туристическа  маркировка. Същата е  нанесена по североизточния ръб на връх „Вихрен“ / „Джамджиев ръб“/ , „Стражите“, от връх„Джангал“ към „Попово езеро“ и към „Тевно езеро“и на връх „Пирин“.

 

    Поставени са плътни и видими от голямо разстояние оранжево- червени стрелки  и точки.Освен, че е грозна тази маркировка е и опасна, защото е подвеждаща за обикновения турист.

 

    Туристическата  маркировка се прави по строго определени определени  маршрути и по правила, съгласно Правилника за маркировката на туристическите пътища в Република България.

 

    Тя има за цел да информира, улесни, подпомогне и обезопаси движението на туристите по време на походи.Осигурява достъпност до съществуващите природни дадености и охраняемите природно-защитени обекти с минимална намеса в околната среда и запазването им от отрицателното въздействие на човешката дейност.

 

    На Дирекция „НП Пирин” – гр. Банско е предоставено управлението на „НП Пирин” по силата на Закона за защитени територии, Правилника за устройството и дейността на Дирекциите на националните паркове и утвърдения План за управление на НП „Пирин”.

 

    Уверяваме  Ви, че няма да толерираме подобни незаконни и неприемливи действия, и при установяване на закононарушителите ще приложим разпоредбите на Закона за защитените територии и Закона за административните нарушения и наказания.