СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ДО КОНКУРСА на длъжност: ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР, с място на работа:

Дирекция „Национален парк Пирин“ – гр.Банско:

Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“; отдел „Контрол и охрана“

изнесено работно място – Парков участък „Каменица“

гр.Сандански, ул.“Никола Вапцаров“ № 26 – 1 щатна бройка.

 

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-68/13.06.2024 г. на директора на Дирекция „Национален парк Пирин“

РЕШИ:

Одобрени кандидати

Име, презиме и фамилия
1. Митко Стоянов Николов
2. Ивайло Симов Паров

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на писмен тест на 22.07.2024г. /понеделник/ от 10:00 часа в сградата на Дирекция „Национален парк Пирин“, гр. Банско, ул. „България” 4.

Интервюто с издържалият теста кандидат ще се проведе на 22.07.2024 г. /понеделник/ от 14.00ч. в сградата на Дирекция „Национален парк Пирин“, гр. Банско, ул. „България” 4.

Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе решение за методика/система за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал теста, както следва:

Комисията определи свои членове да проверят и оценят писмения тест на всеки кандидат.

Времето за провеждането на писмения тест се определя на 60 минути.

Въпросите от теста са от затворен тип и са тридесет (30) на брой, като от посочените възможни отговори само един е верен. Кандидатите ограждат или с “X” отбелязват верния според тях отговор.

 1. Оценяването на резултатите от теста става по следния начин: за всеки верен отговор кандидатът получава по 0.25 т.
 2. До участие в интервюто се допускат кандидатите, които са допуснали до 10 (десет) грешки – (минимален резултат – 20 верни отговора от общо 30). Максималният резултат е 7.5 (седем цяло и пет) точки, т.е. 100% верни отговори – 30 от 30 възможни.
 3. Полученият резултат се трансформира в балова оценка като се умножи по коефициент 3 (три).
 4. Таблица за оценяване на резултатите от теста.
Брой верни отговори Резултат от теста в точки Балова оценка
20 5 15
21 5.25 15.75
22 5.50 16.50
23 5.75 17.25
24 6.00 18.00
25 6.25 18.75
26 6.50 19.50
27 6.75 20.25
28 7.00 21.00
29 7.25 21.75
30 7.50 22.50

 

Кандидатите, постигнали резултат над минималния (≥ 5,00 т.), се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервю.

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до интервю.

 Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност

Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична стойност от оценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична стойност от оценките на членовете на конкурсната комисия.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто и се допуска до класиране е 15.

Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите е 4.

Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 20 минути.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждане на писмения тест и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва кандидат, получил по-висок резултат на интервюто.

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати

Документи и образци за кандидатстване

 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
 • копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина на български език)  или заповед за придобит ранг;
 • копие от документ за допълнителна квалификация, при наличие на такъв;
 • копие документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв (сертификат);
 • Шофьорска книжка

19.06.2024 г.                                                                                       Председател:……П…………………………..

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР, с място на работа:

Дирекция „Национален парк Пирин“ – гр.Банско:

Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“; отдел „Контрол и охрана“

изнесено работно място – Парков участък „Каменица“

гр.Сандански, ул.“Никола Вапцаров“ № 26 – 1 щатна бройка.

 

Закон за защитените територии;

Закон за опазване на околната среда;

Закон за биологичното разнообразие;

Закон за лечебните растения;

Закон за лова и опазване на дивеча;

Закон за рибарството и аквакултурите;

Закон за държавния служител;

Закон за административните нарушения и наказания;

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове;

Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост;

План за управление на Национален парк „Пирин“2004-2013“.