СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

до конкурса на длъжност: директор на  дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, с място на работа: гр.Банско, ул.“България“ № 4

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

РЕШИ:

Одобрени кандидати

Име, презиме и фамилия
1.Иван Димитров Ваканчин
2.Райка Георгиева Ламбрева

 

–                 Посочените допуснати кандидати трябва да представят разработената от тях концепция  на тема: „Ефективно управление и изпълнение на политиката за опазването на биологичното разнообразие и устойчиво управление на ресурсите в Национален парк „Пирин“ и изпълнение на поставените цели заложени в План за управление на Национален парк „Пирин“ 2004-2013“ в срок до 17:30 ч. на 19.06.2024 г.

–                 Разработената концепция следва да се подаде лично от кандидата или чрез пълномощник в запечатан плик, в  сградата на Дирекция “Национален парк Пирин“, град Банско, улица “България“ №4, в деловодството на Дирекцията, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа. На плика се изписват имената на кандидата, длъжността за която кандидатства и темата на концепцията за стратегическо управление.

 

Неодобрени кандидати

1.Кирил Стоянов Стамболиев

 

Система за определяне на резултатите

Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе решение за система за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно защитил разработената концепция, както следва:

Представената от кандидата концепция се оценява въз основа на система от критерии:

 

Изисквания към съдържанието на концепцията:
Съответствие с темата и обхвата й. Съобразеност със спецификата на План за управление на Национален парк „Пирин“ 2004-2013г. Съобразеност с действащите нормативни актове.
Дефиниране на силните и слаби страни.
Предложения и решения за преодоляване на проблемите и предизвикателствата,  очаквани резултати. Практическа приложимост на предложенията.
Ясна управленска визия за ефективно управление и изпълнение на политиката за опазването на биологичното разнообразие и устойчиво управление на ресурсите в Национален парк „Пирин“.
Изисквания към структурата и оформлението на концепцията:
Обем на разработената концепция – не повече от 13 страници, шрифт Times New Roman, 12 пункта, разстояние между редовете 1,15.
Ясен и точен език в съответствие с книжовно езиковите норми на съвременния български език.
Структурата на концепцията да отговаря на зададената тема.
Представяне  на информацията в структуриран, логически последователен и аргументиран текст с ясно дефинирана управленска визия, цели, приоритети и задачи; очаквани резултати.
Достъпност и точност на изложението.
Познаване на нормативните актове.

 

Всеки член на конкурсната комисия се запознава с писмената концепция и я оценява по посочените критерии по 5-степенна скала:

 • Оценка 5 се поставя на концепция, която напълно отговаря на посочените изисквания;
 • Оценка 4 се поставя на концепция, която в голяма степен отговаря на посочените изисквания (пропуските са несъществени – присъстват всички структурни елементи на концепцията, но някои от тях не са ясно и точно назовани или описани и защитени);
 • Оценка 3 се поставя на концепция, която като цяло отговаря на посочените изисквания, но се откриват пропуски по отношение на изискванията към съдържанието или изискванията към структурата и организацията на изложението;
 • Оценка 2 се поставя на концепция, която в малка степен отговаря на посочените изисквания (пропуските по отношение на изискванията към съдържанието и изискванията към структурата и организацията са съществени);
 • Оценка 1 се поставя на концепция, която не отговаря на посочените изисквания и не личи умение за стратегическо мислене и управление.

 

Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

Конкурсната комисия допуска до защита на концепцията кандидати, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от „4“.    Кандидатите се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез електронна поща, ако са посочили такава, за датата, мястото и часа на провеждане на защитата.

Защитата на концепция за стратегическо управление се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността, относно:

–        Дефиниране на проблемите.
–        Аналитични умения.
–        Практическа приложимост на представената концепция.
–        Съответствие на представената концепция със спецификата на дейността на дирекцията и приложимата нормативна уредба.
–        Административна и правна култура.
–        Ясно, точно и целенасочено излагане на идеите за стратегическо управление на процесите в дирекцията.
–        Отчитане на необходимите ресурси – финансови, интелектуални, човешки и др. за изпълнение на заложените дейности.

Оценката се извършва по посочените критерии по 5-степенна скала (от 1 до 5), а именно: 1 –  слабо; 2 – незадоволително; 3 – добре; 4 – много добре; 5 – отлично.

Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

Конкурсната комисия формира общ резултат от сбора на двете оценки (от писмената концепция и нейната защита).

Конкурсната комисия допуска до участие в интервю кандидатите, чийто общ резултат е най-малко „8“.

Кандидатите, постигнали резултат над минималния се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервю.

Полученият резултат от представянето и защитата на концепцията се трансформира в балова оценка като се умножи по коефициент 3 (три).

Времето за защита на концепцията с всеки кандидат е минимум 20 минути.

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура – интервю.

Критериите са следните:

 1. Стратегическа компетентност;
 2. Лидерска компетентност;
 3. Управленска компетентност;
 4. Ориентация към резултати;
 5. Компетентност за преговори и убеждаване;
 6. Работа в екип;
 7. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 8. Дигитална компетентност.

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение №  7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за длъжности определени в категорията висши държавни служители.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична стойност от оценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична стойност от оценките на членовете на конкурсната комисия.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто и се допуска до класиране е 4.

Полученият резултат от провеждането на интервюто се трансформира в балова оценка като се умножи по коефициент 5 (пет).

Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 10 минути.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от защитата на концепцията и проведеното интервю, умножени с определените коефициенти.

Документи и образци за кандидатстване

 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
 • копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина на български език) или заповед за придобит ранг;
 • копие от документ удостоверяващ владеенето на английски език или втори западен език, при наличие на такъв (сертификат);
 • копие от документ за допълнителна квалификация, при наличие на такъв;
 • копие документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв (сертификат);
 • Шофьорска книжка.

12.06.2024 г.                                                                                       Председател:……П…………………………..

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ „БИОРАЗНООБРАЗИЕ, КОНТРОЛ И ОХРАНА“,

 Закон за защитените територии;

Закон за опазване на околната среда;

Закон за биологичното разнообразие;

Закон за лечебните растения;

Закон за лова и опазване на дивеча;

Закон за рибарството и аквакултурите;

Закон за държавния служител;

Закон за административните нарушения и наказания;

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове;

Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост;

План за управление на Национален парк „Пирин“.

Закон за обществените поръчки.