КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ И ОХРАНА“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БИОРАЗНООБРАЗИЕ, КОНТРОЛ И ОХРАНА“

Начална дата
30 май 2024
Крайна дата
12 юни 2024 | 17:30 ч.

Правоотношение:

Служебно правоотношение

Кратко описание/основна цел на длъжността по длъжностна характеристика, формиране на заплата:

 Описание на длъжността:

– планира, организира и координира дейността на служителите „Паркова охрана“ в парковия участък по прилагане на законодателството, и да изпълнява поставените му от Дирекцията задачи за постигане на идеалните цели на парка, заложени в Плана за управление – съхраняване на природните богатства, осигуряване на възможности за развитие на образователни, научни и туристически дейности, екологосъобразен поминък на населението, основан на устойчивото ползване на природните ресурси на територията на парковия участък.

– участва в изпълнението на дейности, свързани с развитие на посетителската инфраструктура, да съпровожда посетителски групи, предоставя информация и оказва съдействие на посетителите в офиса за участъка, град, да участва в разпространението на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали.

– прави дневно разпределение на работата в парковия участък. Изпраща електронно съобщение до началник отдел „Контрол и охрана “, с информация за разпределените служители в парковия участък за деня по дейности, охранителни участъци, обходи. За деня разпределя и организира служебния транспорт в парковия участък. Спазва изискванията за работното време, определено в Правилника за устройството и дейността на Дирекциите на Националните паркове и Правилника за вътрешния трудов ред в Дирекция „Национален парк Пирин“.

– извършва шестмесечни ревизии на охранителните участъци и участва в оценяването на трудовото изпълнение на служителите „Паркова охрана“ в парков участък „Каменица“. – планира, организира и координира охраната на природните ресурси – гори, води, земи, диви животни и растения, в парковия участък, включително от пожари.

– организира прилагането на Плана за управление в областта на научноизследователската работа, поддържащите и възстановителните мерки за застрашени видове и местообитания, просветните и образователните екологични програми и други природозащитни дейности, осъществявани от други държавни органи, общини, неправителствени организации и лица на територията на парковия участък.

– на територията на парковия участък организира и координира изпълнението на условията в издадените годишни разрешителни за паша, разрешителни за ползване на дървесина от местно население при извършване на поддържащите и възстановителните дейности в горите, разрешителни за събиране с търговски цели на гъби и диворастящи плодове, които не са от лечебни растения, позволителни за ползване на лечебни растения, в съответствие с годишните планове на ДНП.

– организира и координира събирането на таксите от разрешителните за ползвания на дървесина, билки, гъби, горски плодове, паша, сенокос в парковия участък.

– изготвя годишен отчет за дейностите по опазването, контрола, поддържането и възстановяването на горите, земите и водните площи в парковия участък.

– изготвя и представя в Дирекцията месечни планове и отчети, справки, доклади, инвентаризации на ресурси, анализи и др. за планираните и извършените в парковия участък дейности по изпълнение на годишния план, по опазването, контрола, поддържането и възстановяването на горите, земите и водните площи.

Формиране на основната месечна заплата:

Размерът на основната заплата за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР в отдел „Контрол и охрана“ към дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ е в размер от 1184 (хиляда сто осемдесет и четири) лева до 2450 (две хиляди четиристотин и петдесет ) лева. Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Изискана минимална степен на завършено образование:

Бакалавър

Минимален професионален опит:

2 години

Ранг/Специфично наименование:

IV младши

Специфични изисквания за длъжността:

  • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Допълнителни умения и квалификации:

– Предпочитана област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“; „Аграрни науки и ветеринарна медицина“; „Туризъм“

– Компютърни умения – работа с Microsoft Office – Word, Exсel, Internet, електронна поща, правно-информационни продукти

– Управление на МПС, категория В

– Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура

Минимален размер на основната заплата:

1184 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:

1

Начин за провеждане на конкурса:

-Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията
-Интервю

Допълнителна информация за начина на провеждане:

-РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност, както и познаване на съответното законодателство.

-ИНТЕРВЮ, по реда на чл. 34, ал.1от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Място и срок за подаване на документи

Област, община, населено място:

Благоевград, Банско, Банско

Адрес и електронна поша за подаване на документите:

гр.Банско, ул. „България“ №4, dnp@pirin.bg

Административно звено:

Обща администрация/Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Лице за контакт:

Име: Магдалена Колчагова
Телефон: 0899866436
Електронна поща: dnp@pirin.bg

Краен срок за подаване на документи:

12.06.2024 г. 17:30

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

www.pirin.bg; www.jobs.bg

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дирекция “Национален парк Пирин“.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

При подаване на документите на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и да се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

Документите се подават в сградата на Дирекция “Национален парк Пирин“, град Банско, улица “България“ №4 в деловодството на Дирекцията, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа. Документите могат да се подават и по електронен път на адрес: dnp@pirin.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

С входящ номер и дата се регистрират в Акстър Офис на Дирекция “Национален парк Пирин“ само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

 Място за провеждане на конкурса:

сградата на Дирекция “Национален парк Пирин“, град Банско, улица “България“ №4.

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

-Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл

-Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл

-Копие от диплома
Копие от диплома, удостоверяващо завършеното образование.

-Копие от други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит професионалният опит

-Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж
Tрудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)

-Сертификати

-Копие от документи за придобитата допълнителна квалификация
Копия от документи за придобитата допълнителна квалификация.

-Шофьорска книжка