КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БИОРАЗНООБРАЗИЕ, КОНТРОЛ И ОХРАНА“

Начална дата
23 май 2024
Крайна дата
05 юни  2024 | 17:30 ч.

 Правоотношение:

Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

 • Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ в следните направления: опазване, проучване, мониторинг на биоразнообразието и други компоненти на околната среда.Следи за: поддържане и възстановяване на видове и местообитанията; екологосъобразен поминък; предоставяне на дървесина за обекти в Националния парк, в рамките на поддържащи и възстановителни дейности в горите; интерпретация и образователни програми; туризъм; паркова инфраструктура за постигане на идеалните цели на парка, заложени в Плана за управление. Координира контролната и охранителна дейност в Националния парк, включително резерватите. Организира дейността по овладяване на пожари и кризи, охрана на труда и други.
 • Подпомага директора на Дирекция „Национален парк Пирин“ в изпълнение на правомощията му на орган за управление на защитените зони на териториите на Националния парк.
 • Координира, контролира и изготвя становища по ОВОС, по искания за строителство и други дейности в парка в случаите, когато те се разглеждат и разрешават от МОСВ.
 • Контролира съответните органи, организации и лица по спазване на условията и изпълнението на договори за възлагане на дейности, условията на концесионни договори, решения по ОВОС и други.
 • Координира и контролира планирането на дейности в изпълнение на Плана за управление и действащите планове, програми, проекти и дейности на Дирекция „Национален парк Пирин“ (3-годишни, годишни, оперативни, технически, устройствени и др.).
 • Участва и методически съдейства при извършването на превантивен, текущ и последващ контрол на дейностите на собствениците или ползвателите на земи, гори и водни площи.
 • Координира, контролира и участва в изготвянето на съответните отчетни документи за дейността на Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“.
 • Координира и контролира изпълнението на ангажиментите на Дирекция „Национален парк Пирин“, произтичащи от членството в международни инициативи, мрежи и други.
 • Извършва дългосрочно стратегическо планиране на дейностите в Националния парк по компетенция.
 • Следи за стриктното съхранение и употреба на зачисленото огнестрелно оръжие.

Формиране на заплатата:

Размерът на основната заплата за длъжността е от 1377 (хиляда триста седемдесет и седем) лева до 3000 (три хиляди ) лева.

Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Изискана минимална степен на завършено образование:

Магистър

Минимален професионален опит:

4 години

Ранг/Специфично наименование:

III младши

 

Специфични изисквания за длъжността:

Кандидатът трябва  да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 

Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

 • области на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“; „Природни науки, математика и информатика“; „Технически науки“; „Аграрни науки и ветеринарна медицина“;
 • владеене на английски език или втори западен език;
 • компютърна грамотност – MS Office, Internet, електронна поща;
 • свидетелство за управление на МПС, категория В;
 • българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Минимален размер на основната заплата:

1377 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:

1

Начин за провеждане на конкурса

 • Концепция за стратегическо управление

Тема на разработката: „Ефективно управление и изпълнение на политиката за опазването на биологичното разнообразие и устойчиво управление на ресурсите в Национален парк „Пирин“ и изпълнение на поставените цели заложени в План за управление на Национален парк „Пирин“ 2004-2013“

 • Интервю

 

Място и срок за подаване на документи:

Област, община, населено място:

Благоевград, Банско, Банско

Адрес и електронна поща за подаване на документи:

град Банско, улица “България“ №4; dnp@pirin.bg

Административно звено:

Обща администрация/Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Лице за контакт:

Име: Магдалена Колчагова
Телефон: 0899866436
Електронна поща: dnp@pirin.bg

 

Краен срок за подаване на документи:

05.06.2024 г. 17:30

 

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Дирекция “Национален парк Пирин“.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

При подаване на документите на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и да се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

Документите се подават в сградата на Дирекция “Национален парк Пирин“, град Банско, улица “България“ №4 в деловодството на Дирекцията, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа.

Документите може да се подават и по електронен път на адрес: dnp@pirin.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

С входящ номер и дата се регистрират в Акстър Офис на Дирекция “Национален парк Пирин“ само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

 

Място за провеждане на конкурса:

сградата на Дирекция “Национален парк Пирин“, град Банско, улица “България“ №4.

 

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

 • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
  Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
 • Копие от диплома
  Копие от диплома, удостоверяващо завършеното образование.
 • Копие от други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит професионалният опит
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж
  Tрудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.).
 • Сертификати
 • Копие от документи за придобитата допълнителна квалификация
  Копия от документи за придобитата допълнителна квалификация.
 • Шофьорска книжка