Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс

1.за длъжност главен специалист, Специализирана администрация / Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Контрол и охрана“, с място на работа Парков участък „Синаница“, (гр. Кресна, ул. „Македония“ № 194) към Дирекция “Национален парк Пирин“

 

2.за длъжност главен специалист, Специализирана администрация / Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Контрол и охрана“, с място на работа Парков участък „Каменица“, (гр. Сандански , ул. „Никола Вапцаров“ №26)  към Дирекция “Национален парк  Пирин“

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

Одобрени кандидати

Име, презиме и фамилия
1.Людмил Славчов Коцев за длъжност -главен специалист, Специализирана администрация / Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Контрол и охрана“, с място на работа  Парков участък „Каменица“ (гр.Сандански , ул. „Никола Вапцаров“ №26)  към Дирекция “Национален парк  Пирин“

 

2.Недялко Владов Траянов за длъжност – главен специалист, Специализирана администрация / Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Контрол и охрана“, с място на работа Парков участък „Синаница“ (гр.Кресна, ул. „Македония“ № 194) към Дирекция “Национален парк  Пирин“

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на интервю на 18.03.2024г. от 10.00 ч. в сградата на Дирекция “Национален парк Пирин”, гр. Банско, ул.’’България’’№4.

 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ

Специализирана администрация /Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Контрол и охрана“, Дирекция ’’Национален парк Пирин’’, с място на работа Парков участък „Каменица“, град Сандански и Парков участък „Синаница“, град Кресна.

Закон за защитените територии;

Закон за административните нарушения и наказания;

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове;

Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост;

План за управление на Национален парк „Пирин“.

 

 1. Система за определяне на резултатите

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до интервю.

 Критериите са следните:

 1. Ориентация към резултати;
 2. Комуникативна компетентност;
 3. Работа в екип;
 4. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 5. Професионална компетентност;
 6. Дигитална компетентност

 

Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация – за заемащи експертни  длъжности, със спомагателни функции и технически длъжности. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „3,1”. Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите  е 3.

Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 20 минути.

 

Неодобрени кандидати

 1. Емил Руменов Стаменов за длъжност -главен специалист, Специализирана администрация / Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Контрол и охрана“, с място на работа Парков участък „Каменица“ (гр.Сандански , ул. „Никола Вапцаров“ №26)  към Дирекция “Национален парк  Пирин“, тъй като не е представил документ за стаж по специалността /копие от трудова книжка или извлечение от трудовата книжка/.
 2. Александър Сергеев Ризов за длъжност -главен специалист, Специализирана администрация / Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Контрол и охрана“, с място на работа Парков участък „Каменица“ (гр.Сандански , ул. „Никола Вапцаров“ №26)  към Дирекция “Национален парк  Пирин“, тъй като е представил документ за стаж, който не удостоверява изискването за професионален опит от 2 години.
 3. Венцислав Василев Иванов за длъжност – главен специалист, Специализирана администрация / Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Контрол и охрана“, с място на работа Парков участък „Синаница“ (гр.Кресна, ул. „Македония“ № 194) към Дирекция “Национален парк Пирин“, тъй като е представил документ за стаж, който не удостоверява изискването за професионален опит от 2 години.

 

Документи и образци за кандидатстване

 • копие от документ за придобито образование, специалност, която се изисква за длъжността;
 • копия от документ за стаж по специалността (трудова книжка или извлечение от трудовата книжка);
 • други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

27.02.2024 г.                                                                                       Председател:……П…………………………..