История

    Гостоприемна и сурова, величествената Пирин планина е разположена в югозападна България, между долините на реките Струма и Места.
Пирин е една от най-старите планини в Европа. Последното мощно издигане е станало през ледниковата епоха. От някогашното заледяване са останали дълбоките циркуси, неизбродните морени, ледниковите долини и кристално сините очи на Пирин – езерата.
В най-красивата, величествена и посещавана от туристите част на Пирин, между местностите Предел и Тодорова поляна, е разположен Национален парк „Пирин”. В границите на парка попадат повече от 50 мраморни и гранитни върха с височина над 2500 м. Сред тях първенец е връх Вихрен – 2914 м н.в., трети по височина на Балканския полуостров. От скалистите върхове до долините, планината е набраздена от 35 големи и малки циркуси, в чиито “легла” са разположени около 170 ледникови езера.

    Създаване на Национален парк “Пирин”

    За да се съхранят неповторимото биологично разнообразие и забележителните
природни образувания в Пирин планина, на 8 ноември 1962 год. е обявено създаването на Народен парк „Вихрен“, с площ 6736 ха.

    Заповед № 3074 от 08.11.1962 г. на Главно управление на горите при Министерски съвет /МС/ за обявяване на Народен парк “Вихрен” с площ 6736 ха. включващ басейните на р. Бъндерица и Дамяница, отдели 18-54 на Горско стопанство Банско, с площ 2908 ха и 3828 ха от алпийската част на Пирин

    Заповед № 3011 от 30.09.1974 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда – Обявяване на Народен парк Пирин с площ 26 413,8 ха:

    “За запазване на специфичния характер на централните части от планинския масив Пирин, в които алпийският характер, формираните биоценози и наличните ендемити и реликтни растителни и животински видове представляват научна и културна ценност и изхождано от възможностите за развитие на вътрешния и международен туризъм, очертани с утвърдените основни принципи за териториално устройство на “Ски район Пирин”

    В НП Пирин да се включат резерватите “Баюви дупки”, “Сеймен тепе”, и “Малка Джинджирица”, като се запазва определения в тях режим за резервати, съгласно Закона за защита на природата”

    Заповед № 594 от 03.03.1976 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда /МГОПС/ – Определяне площта на Народен парк Пирин на 26 479,8 ха

    “С оглед разработването на разкритите запаси от бял мрамор и на основание чл.22 от ЗЗП се изключват от площта на НП Пирин подотдели: 306-а,б,д,1,в,г,с – гара Пирин, с обща площ 34.0 ха.”

    Заповед № 1036 от 17.11.1987 г. на КОПС при МС – включване в територията на НП Пирин на нови 12 639 ха:

    Със Заповед № 395 от 15.Х.1999 г. на Министъра на околната среда и водите, Народен парк Пирин се прекатегоризира в Национален парк Пирин, съгласно параграф 2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗЗТ.

    Поради своя неповторим природен комплекс, от 1983 год. Национален парк „Пирин“ е включен в Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Присъствието на Национален парк “Пирин” в Списъка на световното културно и природно наследство, потвърждава изключителната и универсална стойност на природния обект, който заслужава да бъде съхранен в полза на цялото човечество!