Антикорупция

Подаване на сигнали

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия пораждащи съмнение за корупция от страна на служители от Дирекция „Национален парк Пирин” могат да се подават по някой от следните начини:

– чрез деловодството на Д „НП Пирин”, на адрес гр. Банско ул. „България“ № 4

– чрез пощенски кутии находящи се в административната сграда на ул. „България“ № 4

– на електронен адрес dnp@pirin.bg

 

ВАЖНО!

При подаване на сигнали се предоставят следните данни:

  • Две имена,
  • адрес за кореспонденция,
  • телефон за контакт,
  • данни за институциите, които вече са информирани,
  • електронен адрес.

Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относими само към нарушения, извършени от служители на Д „НП Пирин”.

 Отчет за постъпили сигнали за корупция и конфликт на интереси за 2018 г.

 

Сигнал вх. № Информация Извършени проверки и установени нарушения Издадени Решения
м. септември 1 1 1