Регистър на декларациите

по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ Декларация за имущество и интереси Част II: Интереси (ЗПКОНПИ) – 2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ Декларация за имущество и интереси Част II: Интереси (ЗПКОНПИ) – 2021 г.

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по    чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Декларация за несъвместимост (ЗПКОНПИ)

 

 

АРХИВ

Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по чл.49 от Закона за противодействие на корупцията

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по    чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ