Списък

                                                                                        Утвърдил:

                                                                                                 Инж.Мартин Лазаров

и.д.Директор Дирекция „НП Пирин“

 

 

списък

на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на

дейност на Дирекция „Национален парк Пирин“ (ДНПП) за 2023 г. и форматите, в

които е достъпна

№ по ред Категория информация Формат Препратка
1. Описание на правомощията на Директора на ДНПП и данни за ДНПП, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация html; pdf  

 

http://www.pirin.bg/?page_id=78

 

2. Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Директора на ДНПП и текстовете на издадените общи и индивидуални административни актове html; pdf  

 

https://www.pirin.bg/24/?page_id=772

 

 

 

3. Наименованието, адреса, адрес на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация html; pdf  

 

https://www.pirin.bg/24/?page_id=4404

4. Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите html; pdf  

 

 

https://www.pirin.bg/24/?page_id=660

5. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността html; pdf https://www.pirin.bg/24/?page_id=127

 

https://www.pirin.bg/24/?page_id=662

6. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси html; pdf  

 

https://www.pirin.bg/24/?page_id=662

7. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки html; pdf  

 

https://www.pirin.bg/24/

8. Вътрешни правила за организиране на административното обслужване в Д“ НП Пирин“ html; pdf  

https://www.pirin.bg/24/?page_id=772

9. Анкетна карта в Д“НП Пирин“ html; pdf  

https://www.pirin.bg/24/?page_id=772

10. Защита на личните данни в Д“НП Пирин“; длъжностно лице по защита на личните данни; политика за прозрачност html; pdf  

https://www.pirin.bg/24/?page_id=4335

11. Харта на клиента в Д“НП Пирин“ html; pdf  

https://www.pirin.bg/24/?page_id=772

12. Контролна дейност – отчети html; pdf  

https://www.pirin.bg/24/?page_id=662

13. Проекти на общи административни актове html; pdf https://www.pirin.bg/24/?page_id=4742
14. Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството html; pdf  

 

 

https://www.pirin.bg/24/?page_id=4742

15. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията html; pdf  

 

https://www.pirin.bg/24/?page_id=660

16. Обявления за конкурси за държавни служители html; pdf https://www.pirin.bg/24/
17. Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси html; pdf  

https://www.pirin.bg/24/?page_id=642

18. Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1-3 от ЗДОИ, в т. ч. информация, която: може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество; опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси; представлява или би представлявала обществен интерес html; pdf  

 

 

 

 

https://www.pirin.bg/24/?page_id=2990

19. Информация антикорупционни мерки html; pdf  

https://www.pirin.bg/24/?page_id=675

20. Адресът на електронната поща, телефонът и работното време на звеното в ДНПП, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на сигнали и жалби html; pdf  

 

https://www.pirin.bg/24/?page_id=4404

21. Офиси на ДНПП – пощенски адрес, адрес на електронна поща, телефон, работно време на приемните дни, лице за контакт html; pdf  

https://www.pirin.bg/24/?page_id=4404

22. Структура и работно време на ДНПП html; pdf http://www.pirin.bg/?page_id=78

 

https://www.pirin.bg/24/?page_id=4404

23. Кампании, издания, образование html; pdf https://www.pirin.bg/24/
24. Ползване на ресурси в Национален парк „Пирин“. html; pdf https://www.pirin.bg/24/?page_id=772
25. Зони в територията на Национален парк „Пирин“, съгласно Плана за управление на НПП 2004 – 2013 г. html; pdf;jpg  

https://www.pirin.bg/24/?page_id=591

26. Връзки с институции html; pdf https://www.pirin.bg/24/?page_id=113
27. Информация относно НПП, в т.ч. резервати, абиота, флора, фауна, ландшафт html; pdf https://www.pirin.bg/24/?page_id=1133

 

https://www.pirin.bg/24/?page_id=123

28. Туризъм – райони, маршрути, хижи, краткотраен отдих, туристическа информация, безопасен туризъм html; pdf  

https://www.pirin.bg/24/?page_id=67

29. Консултативен съвет към ДНПП html; pdf  

https://www.pirin.bg/24/

30. Проекти, финансирани от ОПОС html; pdf  

http://opos.pirin.bg/

 

31. Информация относно проекти. в които ДНПП участва като партньор html; pdf  

https://www.pirin.bg/24/?page_id=127

32. Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк „Пирин“, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) csv;  pdf  

 

 

https://www.pirin.bg/24/?paged=8

33. Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни/позволителни за ползване на лечебни растения, гъби и диворастящи плодове, на територията на НП“Пирин“, , съгласно чл. 50, т. 6 от ЗЗТ csv;  pdf  

 

 

https://www.pirin.bg/24/?page_id=772

34. Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на НП“Пирин“, съгласно чл. 50, т. 5 от ЗЗТ csv;  pdf  

 

 

 

 

https://www.pirin.bg/24/?page_id=772