Три реки

     Парков участък  Трите реки Заема обща площ от 3841ха. Граничи на север с ПР „Безбог“, на запад с ПР „Каменица“, на изток с ДЛ гр. Гоце Делчев, на юг с ДЛ с. Катунци.
Общо залесената площ е 1346 ха, от която 1215 ха горски насаждения и 130 ха – клекови формации. Най-често срещан дървесен вид е бялата мура – 71,8 % ; бук – 11,7 %; бял бор – 5,8%; смърч – 5,7%; ела – 5,0%. Доминират чистите мурови насаждения.      Средната възраст на гората е 95 години, среден запас на 1 ха – 300 м куб. Парковият район разполага с около 10 км горски пътища.
Територията на района се разпростира върху водосбора на три реки – Келява река, Средна река и Демиркапийска река, от където идва и името на парковия район.
През ПР „Трите реки“ преминават туристическите маршрути:
международен маршрут Е-4 /червена маркировка/;
х.“Пирин“- Митрово езеро – заслон Тевно езеро;
х.“Пирин“- Аргирово езеро през Демиркапия – Попово езеро – х.“Безбог“/зелена маркировка/;
х.“Пирин“- Лопово – Келява река – Солището – х.“Беговица“ /кафява маркировка/;
х.“Пирин“- Лопово – с. Рожен – гр. Мелник /зелена маркировка/;
На територията на ПР“Трите реки“ се намира една от най-посещаваните и най-красиви хижи в Пирин, като архитектурно решение и ландшафтно разположение – х.“Пирин“, и кът за отдих „Горски рай“, който предлага добри условия за посетителите. Съгласно      Плана за управление, в района ще бъде изграден палатъчен лагер, а за подобряване на хигиенно-битовите условия – септична яма в съответствие със съвременните екологични норми за отпадните води. За нуждите на парковата охрана близо до хижата е изградено бунгало, където от дежурния винаги може да се получи информация за ПР“Трите реки“ и Национален парк „Пирин“.
ПР „Трите реки“ е един от най-живописните райони в Пирин планина. По високопланинските пасища пашува едър рогат добитък. Този тип животновъдство е традиционен поминък за местното население. Горите в този дял от планината са обитание за много животински видове. Един от най-атрактивните е глухарят, птица, която за съжаление се среща рядко на други места в НП“Пирин“.
Охраната на ПР“Трите реки“ е поверена на двама старши специалисти и един младши специалист.
Екипът, работещ в ПР“Каменица“ и ПР“Трите реки“, поддържа добри контакти с ТД“Еделвайс“ гр. Сандански, с ДЛ гр. Сандански, с ДЛ с. Катунци, все по-добро сътрудничество се установява с общинското ръководство на гр.Сандански. Работи се в партньорство с Противопожарна служба и РПУ гр.Сандански. Много добре се развиват дейностите, свързани с повишаване екологичното възпитание на подрастващите. С екоклубове в училищата и детските градини се организират походи, празници на парка, изложби, почистване на туристически пътеки.
Вратите на офисът на ПР“Каменица“ и ПР“Трите реки“ винаги са отворени за всеки, желаещ да сподели идеи и предложения, свързани с развитието на защитената територия.