Проект“Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”” се финансира от Оперативна програма „Околна среда“2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Министърът на околнaта среда и водите Нено Димов издаде заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати” по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.” по приоритетна ос 3 “Натура 2000 и биоразнообразие” за проект с регистрaционен № BG16M1OP002-3.007-0007 “Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин””

Бенефициентът – Дирекция Национален Парк “Пирин” ще изпълнява проекта в продължение на 43 месеца с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът обхваща защитена зона от мрежата „Натура 2000“ и защитена територия BG0000209 „Пирин“ – национален парк „Пирин“.

Потребността, която ще бъде удовлетворена чрез изпълнението на проекта, е запазване и подобряване на екологичното състояние на Националния парк чрез изпълнение на пакет от мерки, насочени към намаляване на вредното въздействие от антропогенна дейност (свързана например със значителния туристически поток), а също и към влиянието на редица естествени вредители. В допълнение, ще се създадат предпоставки за по-добро изпълнение на задачите и мерките по опазване състоянието на флората и фауната, ще се намали вредното въздействие от пожари и бракониерска дейност.

Дейностите, предвидени по проекта, предвиждат подобряване на природозащитното състояние на местообитанията:

9410 – Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-piceеtea)

95А0 – Гори от бяла и черна мура

6170 – Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества

62D0 – Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества

6430 – Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

8210 – Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

3130 – Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea

3160 – Естествени дистрофни езера

и видовете дива коза (Rupicapra rupicapra) и кафява мечка (Ursus arctos).

Целевите групи, обхванати от проектните дейности, са две основни – естествените обитатели и растителния свят, както и множеството туристи, посещаващи парка.

Общите цели на проекта са няколко:

  1. Подобряване състоянието на горски местообитания
  2. Подобряване състоянието на олиготрофни езера
  3. Подобряване природозащтитното състояние на природни местообитания и видове.

Очакваните резултати са свързани с посочените по-горе цели, а именно цялостното подобряване на редица горски и природни местообитания и видове, а също и ограничаване на въздействието от човешка дейност върху тези местообитания и видове.

 Основните дейности, които ще бъдат реализирани са:

 

  • Подобряване на състоянието на горско местообитание 9410 – Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-piceеtea) в защитена зона BG0000209 „Пирин“, на територията на Национален парк „Пирин“, чрез изпълнение на дейности за борба с вредителите по клоните и стъблата – корояди“
  • „Подобряване природозащитното състояние на олиготрофни езера (местообитание 3130 – Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea unifloare и/или Isoeto-Nanojuncetea) и дистрофни езера (местообитание 3160 – Естествени дистрофни езера) в защитена зона BG0000209 „Пирин“, на територията на Национален парк „Пирин“, чрез геодезическо заснемане на водните огледала (за проследяване на евентуални промени на водното огледало), изследване на хидробиологичното състояние и изготвяне на методики за наблюдение на еутрофикация в целевите езера, анализ на резултатите от теренните дейности и наблюдения, и изготвяне на система от мерки за борба с еутрофикацията в олиготрофни и дистрофни езера, впоследствие изпълнение на тези мерки и ограничаване на достъпа за паша – заграждане с електропастир на Спанополски езера, Превалско, Тевно и Башлийско езеро.
  • Инвестиционно проектиране и строителство за обекти „Подобряване състоянието на природно местообитание 9410 чрез регулиране на движението на хора и превозни средства по определени участъци от пътната инфраструктура в ЗЗ „Пирин“ и „Подобряване на природозащитното състояние на местообитания чрез рехабилитация на участъци на част от туристическите маршрути в ЗЗ „Пирин”
  • Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания и видове в ЗЗ BG0000209 “Пирин”/НП „Пирин”, чрез превенция и борба с пожарите
  • Подобряване на природозащитното състояние на видовете дива коза (Rupicapra rupicapra) и кафява мечка (Ursus arctos), чрез изграждане на система за регистриране на изстрели в защитена зона BG0000209 Пирин, на територията на Национален парк „Пирин“
  • Подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, чрез изготвяне на мобилно електронно приложение с информация за регламентираните маршрути за територията, в защитена зона BG0000209 Пирин, на територията на Национален парк „Пирин“

Стойността на проекта възлиза на 6 294 117, 64 лева, от които 5 349 999,99 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 944 117,65 лева национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България.