Издаване на разрешение за събиране на плодове, с изключение на такива от лечебните растения

На основание на: Закон за защитените територии – чл. 50, т. 6

Процедура по извършване на административната услуга :

За издаване на разрешително юридическите лица подават заявлениe по образец . Заявленията се приемат в централния офис на Парка или в офиса на съответния парков участък и се одобряват или не с мотивирана заповед на Директора на Д“НП Пирин“ в 14 дневен срок от подаването им. Заявленията, които не са попълнени по образец и/или им липсват необходимите реквизити, не се разглеждат.

Разрешителното се издава от главния инспектор на съответния парков участък за одобрени заявления.Разрешителното се издава в случай, че има че има одобрен Годишен план за събиране на плодове

Такса:

 Такса за услугата  се заплаща по тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост, приета с ПМС №63/26.03.2016 г., влязла в сила от 01.04.2016 г.

Плащане:

 Услугата се заплаща по банков път по сметката на Д“НП Пирин“