Издаване на разрешение за ползване на лечебни растения за стопански цели

Вид административна услуга – издаване на разрешително за ползване на лечебни растения за стопански цели

Характеристика – Директорите на дирекциите на националните паркове издават  разрешително  за ползване на лечебни растения за стопански цели съгласно план за ползване. В годишния план се определят местата и количествата за ползване на лечебни растения по Паркови участъци.

Правно основание – Закон за лечебните растения, чл.21, ал.2

Такса – Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост (обн. ДВ. Бр.46 От 6 Юни 2000г.)

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата – Министър на околната среда и водите

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Административен съд

Процедура по издаване на административната услуга –Подаване на Заявление по образец

Заявление за издаване на разрешително за събиране на лечебни растения за физическо лице можете да изтеглите тук.

Заявление за издаване на разрешително за събиране на лечебни растения за юридическо лице можете да изтеглите тук.