Издаване на разрешение за събиране на гъби

На основание на: Закон за защитените територии – чл. 50, т. 6

Процедура по извършване на административната услуга :

За издаване на разрешително юридическите лица подават заявлениe по образец .  (УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ 559)

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ГЪБИ (УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ 559)

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

На основание на: Закон за защитените територии – чл. 50, т. 6

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА/ИЗДАВА ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Директорът на Дирекция „Национален парк Пирин“ – Банско

ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕМАЩО ДОКУМЕНТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯЩО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРЕПИСКАТА

Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“: Технически сътрудник „Секретар-деловодител“ в Д“НП Пирин“ – Банско, ул. „България” №4; тел. 0749/88204; електронна поща: pirin_np@abv.bg, с работно време от 9:00 до 17:30 ч.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА/ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ, ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Заявители:

Всички физически и юридически лица

Необходими документи:

заявлениe по образец

Вътрешен ход на процедурата:

Съгласно действащия План за управление на Национален парк „Пирин“ ползването на гъби е само за лични нужди.

Срок за предоставяне на услугата

Срокът за издаване на разрешение за събиране на гъби е 7 дни.

ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ:

Приложение 1: Заявление по образец.

 

 НАЧИНИ НА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

Заявлението (Приложение №1 към настоящата процедура) се подава в деловодството на Д“НП Пирин“ – Банско, ул. „България” №4; тел. 0749/88204;, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Услугата не се предоставя по електронен път

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Еднократен.

ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИ, ОСНОВАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

За събиране на гъби се заплащат такси, съгласно тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост, приета с Постановление на МС № 63 от 01.04.2016 г.  в зависимост от вида и количеството гъби.Услугата се заплаща по банков път.

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Министър на околната среда и водите

РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА

pirin_np@abv.bg

НАЧИНИ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА

Разрешението за събиране на гъби се получава – чл. 50, т. 6

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА/ИЗДАВА ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Директорът на Дирекция „Национален парк Пирин“ – Банско

ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕМАЩО ДОКУМЕНТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯЩО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРЕПИСКАТА

Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“: Технически сътрудник „Секретар-деловодител“ в Д“НП Пирин“ – Банско, ул. „България” №4; тел. 0749/88204; електронна поща: pirin_np@abv.bg, с работно време от 9:00 до 17:30 ч.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА/ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ, ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Заявители:

Всички физически и юридически лица

Необходими документи:

заявлениe по образец

Вътрешен ход на процедурата:

Съгласно действащия План за управление на Национален парк „Пирин“ ползването на гъби е само за лични нужди.

Срок за предоставяне на услугата

Срокът за издаване на разрешение за събиране на гъби е 7 дни.

ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ:

Приложение 1: заявлениe по образец

 НАЧИНИ НА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

Заявлението (Приложение №1 към настоящата процедура) се подава в деловодството на Д“НП Пирин“ – Банско, ул. „България” №4; тел. 0749/88204;, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Услугата не се предоставя по електронен път

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Еднократен.

ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИ, ОСНОВАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

За събиране на гъби се заплащат такси, съгласно  тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост, приета с ПМС №63/26.03.2016 г., влязла в сила от 01.04.2016 г.

в зависимост от вида и количеството гъби.Услугата се заплаща по банков път.

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Министър на околната среда и водите

РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА

pirin_np@abv.bg

НАЧИНИ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА

Разрешението за събиране на гъби се получава лично.