Издаване на разрешение за ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в горите

Вид административна услуга – Издаване на разрешение за добиване на дървесина за местното население

Характеристика – Директорите на дирекциите на националните паркове издават годишни разрешителни за ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в националните паркове, съгласно годишен План за поддържащи и възстановителни дейности в горите. С плана се определят местата (паркови участъци, отдели, подотдели) допустимите количества дървесина при извършването на поддържащи и възстановителни дейности в горите.

Правно основание  –  чл. 50, т. 5  от Закона за защитените територии.

Срок на действие на документа – 30 дневен срок, след издаване.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата – Министър на околната среда и водите

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Административен съд

Процедура по издаване на административната услуга – Подаване на Заявление по обрацез; Издаване на Заповед с одобрените или неодобрените Заявления по образец; Издаване на Разрешително ползване на дървесина от местното население; Издаване на Разрешително за извоз на дървесина, добита от местното население

Такса – Такса за издаване на административната услуга не се заплаща.

Повече за реда и начина за извършване на поддържащи и възстановителни дейности в НП“Пирин“ можете да прочетете тук.

Заявление за издаване на разрешение за добиване и транспортиране на дървесина от местно население може да изтеглите тук.