Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

Правно основание за предоставяне на административната услуга
Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал.7
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 2, т. 1
Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба § 1, т. 2 „в“
         Цел:
Изготвяне на документи за определяне размера на пенсията на заявителя на услугата.Предмет:
Изготвянето на удостоверението се извършва на база преглед за периода от време, в който лицето е било служител в Дирекция „Национален парк Пирин“  и длъжностите които е заемал. За дадения период се проверяват и се вземат данни от разплащателните ведомости на инспекцията, други разходооправдателни документи, договори за възлагане на труд и други автентични документи, съдържащи достатъчно данни за осигурителния стаж, съгласно чл. 40, ал. 3 и ал. 5 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
                     Директорът на Дирекция „Национален парк Пирин“ – Банско .
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката
                     Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“: Технически сътрудник „Секретар-деловодител“ в Д“НП Пирин“ – Банско, ул. „България” №4; тел. 0749/88204; електронна поща: pirin_np@abv.bg, с работно време от 9:00 до 17:30 ч.
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи
         Заявители:
Настоящи или бивши служители на Д“НП Пирин“ .Необходими документи:
1. Заявление от лицето
2. Фотокопие от трудова или служебна книжкаВътрешен ход на процедурата:
Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
Заявителят подава заявление по образец до директора на Д“НП Пирин“ за издаване на удостоверение (УП-3), в което посочва длъжността, на която е работил и периода за осигурителния доход.Заявлението, заедно с приложените документи, се входира в деловодната система и се резолира за директора на дирекция „Административни, финансови и правни дейности “ (АФПД).
Главният експерт „Човешки ресурси” в дирекция АФПД изготвя удостоверението в два екземпляра, единият за лицето, а другият за съхранение в деловодството.
Срок за предоставяне на услугата
Срокът за изготвяне на удостоверението е: 14 дни.
Образци и формуляри:
           Приложение 1: Заявление за издаване на УП-3
Приложение 2: УП-3 (Стандартен формуляр, утвърден от НОИ)
Начини на заявяване на услугата
           Заявлението (Приложение №1 към настоящата процедура), заедно с приложените към него документи, се подава в деловодството на Д“НП Пирин“ – Банско, ул. „България” №4; тел. 0749/88204;, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: електронна поща: pirin_np@abv.bg

Информация за предоставяне на услугата по електронен път
Услугата не се предоставя по електронен път
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
           Еднократно.
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане
           На основание чл. 5, ал. 7 от Кодекс за социално осигуряване за услугата не се заплаща.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
           Национален осигурителен институт.
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата
           По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

pirin_np@abv.bg

Начини на получаване на резултата от услугата

Удостоверението за осигурителен стаж (УП-3) се получава лично или чрез лицензиран пощенски оператор на уточнен при заявяването адрес като разходите за изпращане са за сметка на заявителя. Възможно е и изпращане на сканирано копие на зададен от заявителя адрес на електронна поща.