Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

 

Правно основание за предоставяне на административната услуга
Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 40, ал. 3
Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „в“
         Цел:
Изготвяне на документи на служителя за определяне размера на пенсията, съгласно Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 2 т. 1 и т. 2.Предмет:
Изготвянето на удостоверението се извършва на база преглед и анализ на доходите на лицата за периода от време, за които са внасяни осигурителни вноски. За дадения период се проверяват и се вземат данни от разплащателните ведомости на инспекцията, други разходооправдателни документи, договори за възлагане на труд и други автентични документи, съдържащи достатъчно данни за осигурителния доход, съгласно чл. 40, ал. 3 и ал. 5 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
           Директорът на Дирекция „Национален парк Пирин“ – Банско
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката
           Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“: Технически сътрудник „Секретар-деловодител“ в Д“НП Пирин“ – Банско, ул. „България” №4; тел. 0749/88204; електронна поща: pirin_np@abv.bg, с работно време от 9:00 до 17:30 ч.
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи
         Заявители:
Настоящи или бивши служители на Д“НП Пирин“.Необходими документи:
1. Заявление от лицето
2. Фотокопие от трудова или служебна книжкаВътрешен ход на процедурата:
Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
Заявителят подава заявление по образец до директора на Д“НП Пирин“за издаване на удостоверение (УП-2), в което посочва длъжността, на която е работил и периода за осигурителния доход. В заявлението конкретизира начина на получаване на резултата от услугата – лично, по пощата или по куриер.
Заявлението, заедно с приложените документи, се входира в деловодната система и се резолира за директора на дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ (АФПД).
Главният специалист-касиер в дирекция АФПД изготвя удостоверението УП-2 в два екземпляра. Заявителят получава удостоверението си от Звеното за административно обслужване. Вторият екземпляр се съхранява в деловодството.Срок за предоставяне на услугата
Срокът за изготвяне на удостоверението е 14 дни.
Образци и формуляри:
           Приложение 1: Заявление за издаване на УП-2
Приложение 2: УП-2 (Стандартен формуляр, утвърден от НОИ)
Начини на заявяване на услугата
           Заявлението (Приложение №1 към настоящата процедура), заедно с приложените към него документи, се подава в деловодството на Д“НП Пирин“ – Банско, ул. „България” №4; тел. 0749/88204;, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: електронна поща: pirin_np@abv.bg

Информация за предоставяне на услугата по електронен път
          Услугата не се предоставя по електронен път
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
           Еднократен.
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане
           На основание чл. 5, ал. 7 от Кодекс за социално осигуряване за услугата не се заплаща.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
           Национален осигурителен институт.
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата
           По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
         pirin_np@abv.bg

Начини на получаване на резултата от услугата

Удостоверението за осигурителен доход (УП-2)сеполучава лично, по пощата или по куриер