Издаване на разрешение за паша.

Вид административна услуга –Издаване на разрешително за паша на домашни животни

Характеристика – Директорът на Дирекция „НП Пирин”  издава  разрешителнo  за паша на домашни животни, съгласно годишен План за паша на територията на НП „Пирин“. В Годишния план се определят местата, вида и броя животни по паркови участъци и землища, които могат да пашуват на територията на Национален парк “Пирин” и срока за пашуване. Не се разрешава пашуването на кози.

Правно основание  –  чл. 50, т. 5  от Закона за защитените територии.

Срок на действие на документа – срокът е упоменат в разрешителното за паша.

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата – Министър на околната среда и водите
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Административен съд

 

Процедура по издаване на административната услуга –

  1. За издаване на разрешително, физическите или юридически лица подават заявление по образец;
  2. Издаване на Заповед с одобрените или неодобрените заявления по образец;
  3. Издаване на Разрешително за паша на домашни животни.

 

Такса – Такса за издаване на административната услуга се заплаща съгласно тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост, Приета с ПМС № 63 от 26.03.2016 г.

 

Повече за реда и начина на подаване на заявления и издаване на разрешителни за паша на домашни животни на територията на НП „Пирин” можете да прочетете тук.

 

Заявление за издаване на разрешително за паша на домашни за юридическо лице животни можете да изтеглите тук.

Заявление за издаване на разрешително за паша на домашни за физическо лице животни можете да изтеглите тук.