Обществено обсъждане на изпълнението на плана за управление на резерват „Тисата“ за периода 2016-2023 г.

Дирекция Национален парк Пирин проведе обществено обсъждане на изпълнението на плана за управление  на резерват „Тисата“ за периода 2016-2023 г.

На 14.12.2023 г. в Посетителски информационен център в гр. Сандански  беше представена презентация, съдържаща информация относно осъществените дейности, залегнали в Плана за управление на резерват „Тисата“ за периода 2016-2023 г. На обсъждането присъстваха служители на ДНП „Пирин“, представители от НСЗП, РИОСВ – Благоевград, БД “Западнобеломорски район”, РДГ – Благоевград, ПП „Беласица“ и други заинтересовани страни. Срещата завърши с дискусия и споделяне на опита на партньорските институции в управлението на резервата.

На 5.12.1949 г. със заповед на Министерството на горите е създаден резерват „Тисова бърчина“, чийто приемник е резерват „Тисата“.

Първоначалната площ на резервата е 20 ха, а целта на обявяването му е да се запази най-голямото находище на дървовидна хвойна в България. През годините площта е увеличена неколкократно, за да достигне сегашните 583.53 ха, а името от „Тисова бърчина“ през 1977 г. е променено на „Тисата“.

Резерватът е разположен в южния край на Кресненското дефиле и се състои от 2 сектора – източен и южен, които заемат част от предпланиския пояс на Пирин и Малешевската планина.

Съгласно Чл. 16., ал. 1 от Закона за защитените територии, за резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им и във връзка с Чл. 17, ал.1 в резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на:

  1. тяхната охрана;
  2. посещения с научна цел;
  3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
  4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;
  5. (нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г.) потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.

Съгласно Закона за защитените територии чл. 17, ал. 1 и ал. 2 Пътеките по ал. 1, т. 3 се определят със заповед на министъра на околната среда и водите.

За резерват „Тисата“ съгласно Заповед №РД-239/18.04.2006 г. на Министъра на околната среда и водите са регламентирани две пътеки за посетители:

– В западния сектор пътеката навлиза по трасето през м. „Габровица“ – м. „Цръквището“ – м. „Тополовото“ – жълта маркировка;

– В източния сектор на резервата, регламентираната пътека е част от трасето гр. Кресна – махала Ново село – м. „Бързина нива“ – м. „Прекопо“ – жълта маркировка.

Дирекция „Национален парк Пирин“ апелира за спазване на разпоредбите на Закона за защитените територии.