Обява за свободно работно място

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО  за длъжността ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ, СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ / ДИРЕКЦИЯ „БИОРАЗНООБРАЗИЕ, КОНТРОЛ И ОХРАНА“, ОТДЕЛ „КОНТРОЛ И ОХРАНА“

Начална дата
14 ДЕКЕМВРИ 2023
 Крайна дата
12 ЯНУАРИ 2024 | 17:30 ч.

Правоотношение:

Трудово правоотношение

Кратко описание/основна цел на длъжността по длъжностна характеристика, формиране на заплата:

Да охранява природни ресурси и контрол над организации и лица, осъществяващи дейности.

Да следи и докладва за състоянията на екосистемите.

Да изготвя и представя справки и доклади.

 

Формиране на заплатата:

Размерът на основната заплата за длъжността е по-нисък от 933 лева.

Основният  размер  се определя в зависимост от професионалния опит, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се има предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

Изискана минимална степен на завършено образование:

Средно

Минимален професионален опит:

2 години

Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

необходимо е кандидатите да притежават образование в област на средно образование:

  • Горско стопанство

компютърна грамотност:

  • MS Office, Internet

езикови познания:

  •  английски език

говоримо – В1

писмено – В1

управление на МПС:

  • категория А, В, ВЕ

 

Към заявлението се прилагат:

копие от документ за придобито образование, специалност, която се изисква за длъжността;

копия от документ за стаж по специалността (трудова книжка или извлечение от трудовата книжка);

други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

Минимален размер на основната заплата:

от 933 лева

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за тази длъжност:

2

град Кресна, Парков участък „Синаница“, ул.“Македония“194

град Сандански, Парков участък „Каменица“, ул.“Никола Вапцаров“26

Начин за провеждане на конкурса:

  • Интервю

 

Място и срок за подаване на документи

Област, община, населено място:

Обл.Благоевград, общ.Банско, гр.Банско

Адрес:

улица „България“ №4

Лице за контакт:

Магдалена Колчагова – 0899 866 436

Краен срок за подаване на документи:

12 януари 2024 | 17:30 ч.

 

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник. С входящ номер и дата се регистрират  в Акстър Офис на Дирекция „Национален парк Пирин“, само заявления, към които са представени всички документи.

 

Документите могат да се подават на електронен адрес: dnp@pirin.bg , като в този случай заявлението трябва да е подписано от кандидата с електронен подпис.