Прекратяване на конкурса за длъжност главен инспектор, специализирана администрация /дирекция „биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „контрол и охрана“

Начална дата                Крайна дата

21 юни 2023                  21 юни 2023

Дирекция „Национален парк Пирин“ прекратява  конкурса за заемане на длъжността главен инспектор в  отдел „Контрол и охрана“, дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“– 1 щатна бройка, обявения със Заповед № РД-47/30.05.2023 г. на Директора на Дирекция „Национален парк Пирин“, поради допусната техническа грешка при обявяването на конкурса, а именно: Обявено е в допълнителни умения и квалификация, области на висше образование и професионални направления: „горско стопанство, биологични науки, екология и опазване на околната среда“ вместо „Природни науки, математика и информатика“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, „Туризъм“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ