КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР, СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ /ДИРЕКЦИЯ „БИОРАЗНООБРАЗИЕ, КОНТРОЛ И ОХРАНА“, ОТДЕЛ „КОНТРОЛ И ОХРАНА“

Начална дата
30 май 2023
Крайна дата
12 юни 2023 | 17:30 ч.

Правоотношение:

Служебно правоотношение

Кратко описание/основна цел на длъжността по длъжностна характеристика, формиране на заплата:

 Описание на длъжността:

Да планира, организира и координира дейността на подчинените му служители и изпълнява поставените му от Дирекцията задачи за постигане на идеалните цели на парка, заложени в Плана за управление – съхраняване на природните богатства, осигуряване на възможности за развитие на образователни, научни и туристически дейности, екологосъобразен поминък на населението, основан на устойчивото ползване на природните ресурси на територията на парковия участък.

Да участва в изпълнението на дейности, свързани с развитие на посетителската инфраструктура, да съпровожда посетителски групи, предоставя информация и оказва съдействие на посетителите в Посетителско-информационния център, град Сандански, да участва в разпространението на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали.

Формиране на заплатата:

Размерът на основната заплата за длъжността е от 780 лева до 2450 лева.

Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се има предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

Изискана минимална степен на завършено образование:

Бакалавър

Минимален професионален опит:

2 години

Ранг/Специфично наименование:

IV младши

Специфични изисквания за длъжността:

  • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

необходимо е кандидатите да притежават образование в област на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, „Туризъм“;

задължителна компютърна грамотност: MS Office, Internet, електронна поща;

български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;

познаване на правните основи за ефективно управление и опазване на защитените територии и правоприлагане, управление на природните ресурси за опазване на биологичното разнообразие;

владеене на чужд език;

управление на МПС, категория В.

Минимален размер на основната заплата:

от 780 лева до 2450 лева

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:

1

Начин за провеждане на конкурса:

  • Решаване на тест
  • Интервю

Място и срок за подаване на документи

Област, община, населено място:

Обл.Благоевград, общ.Банско, гр.Банско

Адрес:

улица „България“ №4

Лице за контакт:

Магдалена Колчагова – 0899866436

Краен срок за подаване на документи:

12 юни 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

Документите могат да се подават на електронен адрес: dnp@pirin.bg , като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители трябва да са подписани от кандидата с електронен подпис.

С входящ номер и дата се регистрират  в Акстър Офис на Дирекция „Национален парк Пирин“, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.