Участъци от пътната инфраструктура и туристически маршрути в Национален парк „Пирин“ са подновени по ОПОС 2014-2020 г.

В посетителския център на Национален парк „Пирин” се проведе официална церемония по повод приключването на строително-монтажните работи за рехабилитация на туристическите маршрути и участъци от горската пътна мрежа на територията на парка.

Дейностите са изпълнени по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение №122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

В присъствието на представители на Главна дирекция „Оперативна програма околна среда” и Облостна администрация Благоевград, инж. Мартин Лазаров – и.д. директор на ДНП „Пирин” и инж. Елена Топузова – ръководител на проекта, представиха изпълнените дейности.

Извършен е ремонт на горски пътища с обща дължина около 15 км. Ремонтирани са участъци от пътна мрежа, осигуряващи достъпа до местностите Маклища и Чучурето в парков участък „Вихрен” и местностите „Дългата поляна”, „Арнауд дере” и „Юручки гробе” в парков участък „Каменица”. Изградени са земни окопи и водостоци, които да отвеждат и събират повърхностните и подпочвените води. Пътното платно е подравнено и е насипано с трошенокаменна фракция.

Алтернативните пътища, образували се през годините поради лошото състояние на пътната настилка на основния път, са затворени. Поставени са информационни табели, насочващи посетителите към основната пътна мрежа. Ремонтирани са и 7 дървени моста в ПУ „Каменица“ на Арнаут дере, като са изградени нови устои от каменна зидария и е подменена дървената връхна конструкция.

Рехабилитирани са участъци от туристическите маршрути на територията на Национален парк „Пирин”. Поставени са дървени скари на места с подпочвена вода и силно ерозирали участъци. Затворени са дублиращи пътеки, за да не се допусне увреждане на ценни природни местообитания. За безопасния достъп на туристите, посещаващи територията на парка, са монтирани дървени пешеходни мостчета за преминаването над поточета и реки, а по дължината на пътеките се поставени дървени маркировъчни колове и указателни табели. Обновен е и подходът към най-старото иглолистно дърво в България – Байкушевата мура.

Тук можете да разгледате част I от презенация за рехабилитация на туристическите маршрути и участъци от горската пътна мрежа на територията на парка.

Тук можете да разгледате част II от презенация за рехабилитация на туристическите маршрути и участъци от горската пътна мрежа на територията на парка.