СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Национален парк Пирин“ уведомява всички физически и юридически лица, практикуващи и/или предлагащи услугата използването на моторизирани средства (моторни шейни и др.) и каране на ски, че съгласно Част 3, Глава 1, т.1, подточки 11 и 12 от Плана за управление на Национален парк „Пирин“ е забранено:

  • Използването на моторизирани средства (моторни шейни и др.), освен при изпълнението на неотложни дейности в горите и спасителни акции.
  • Карането на ски извън маркираните ски писти и трасета, определени с плана за управление.

 

И.Д. ДИРЕКТОР НА „ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН“

ИНЖ. МАРТИН ЛАЗАРОВ

 

 

 

ATTENTION

„Pirin National Park“ Directorate informs all persons practicing and/or offering as service of using motorized vehicles (snowmobiles, etc.) and skiing, that according to Part 3, Chapter 1, point 1, sub-points 11 and 12 of the „Pirin National Park“ Management Plan is prohibited:

– The use of motorized vehicles (snowmobiles, etc.), except for the implementation of emergency activities in the forests and rescue operations.

– Skiing outside the marked ski slopes and trails, defined by the management plan.

 

  1. DIRECTOR OF PIRIN NATIONAL PARK DIRECTORATE

ENG. MARTIN LAZAROV