СПИСЪКНА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

на длъжност: младши експерт /1 щатна бройка/

административно звено: Специализирана администрация /Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия

      РЕШИ:

Одобрени кандидати

Име, презиме и фамилия
1. Йоана Димитрова Дундова
2. Иляз Ибрахим Караахмед

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на писмен тест на 30.11.2022г. от 10.30 ч. в сградата на Дирекция “Национален парк Пирин”, Банско, ул.’’България’’№4.

За успешно положилите теста кандидати интервюто ще започне на 30.11.2022г. от 12.00ч. на горепосоченото място.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал, както следва:

Комисията определи коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидата, получен при решаване на теста и при интервюто, за да се оформи окончателният резултат:

·                     при решаване на тест – коефициентът е 3,

·                     при интервюто – коефициентът е 3.      

Конкурсната комисия взе решение за това, колко точки ще се присъждат на всеки въпрос от теста – 1 точка се присъжда на всеки верен отговор.

До участие в интервю се допускат кандидати, които са допуснали до двадесет и една /21/ грешки на писмения тест, т. е. най-малко „4,1“ точки. Максималният резултат е „5“ точки, т.е. 100 %. Полученият резултат се умножава по коефициент три (3) и се формира балова оценка.

До интервю не се допуснат кандидати с балова оценка по-ниска от „12,3“.

Времето за провеждането на писмения тест се определя на 60 минути.

Комисията определи свои членове да проверят и оценят писмения тест на всеки кандидат.

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до интервю.

 Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност

Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 от НПКПМДСл – за експертни  длъжности. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „4,1”. Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите от е 3.

Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 20 минути.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждане на писмения тест и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва кандидат, получил по-висок резултат на интервюто.

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати

Документи и образци за кандидатстване

 • Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3, към чл. 17, ал.2 от НПКПМДСл;
 • Декларация по чл.17, ал.3,т.1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка), при наличие на такъв;
 • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността: копие от документ за компютърна грамотност, при наличие на такъв.;
 •  В случай, че кандидатът притежава съответния ранг за изпълнение на длъжността, представя заверено копие от служебна книжка;
 • Копия от други документи по преценка на кандидата

21.11.2022 г.                                                                                       Председател:……П…………………………..

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

административно звено: Специализирана администрация /Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“, Дирекция „Национален парк Пирин“.

Закон за защитените територии;

Закон за опазване на околната среда;

Закон за биологичното разнообразие;

Закон за лечебните растения;

Закон за лова и опазване на дивеча;

Закон за рибарството и аквакултурите;

Закон за държавния служител;

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове;

Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост;

План за управление на Национален парк „Пирин“.