Резултати от конкурс за директор на дирекция „БППП“

 П Р О Т О К О Л

 

Днес, 15.01.2019г., от 10.30 ч. в изпълнение на Заповед №РД-182/30.11.2018г.., комисия  в състав:

Председател:  Страхил Христов   –  директор дирекция “БППП”

и членове     1. Борислав Бечев – държавен експерт „НАТУРА 2000 и защитени територии“

  1. Георги Радулов – юрист
  2. Яница Дивизиева – Лечова – директор дирекция „АФПД“
  3. Магдалена Колчагова – главен експерт “ЧР и канцелария”

 

проведе конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността на директор на дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти”, Дирекция ’’ Национален парк Пирин ’’, с място на работа административна сграда на дирекцията.

Конкурсът се проведе по начина определен в Заповед № РД-182 / 30.11.2018г., а именно чрез решаване на тест и чрез интервю.

Комисията определи коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидата, получен при решаване на теста и при интервюто, за да се оформи окончателният резултат: при решаване на тест – коефициент е 3, при интервюто – коефициент е 3. Конкурсната комисия взе решение за това, колко точки ще се присъждат на всеки въпрос от теста – 1 точка се присъжда на всеки верен отговор.

Преди започване на конкурса, комисията обясни на кандидатите системата за определяне на резултатите от провеждането на конкурса.

І. Решаване на тест – предварително конкурсната комисия беше подготвила три варианта на теста, състоящи се от затворени въпроси с един възможен верен отговор. Съгласно Протокол с вх.№З-767от 06.12.2018г. са допуснати следните кандидати:Елена Владимирова Топузова и Павлина Николаева Доневичина. На 15.01.2019 г., от 10.30  часа присъстваха Елена Владимирова Топузова и Павлина Николаева Доневичина.

Комисията започна провеждане на процедурата по установения ред. Павлина Николаева Доневичина тегли  жребия за избор на вариант за тест, който да бъде решен. Изтегли плик с тест Вариант III. Отворени бяха и останалите два плика,в които се съдържаха Вариант I и Вариант II.

За решаването на теста, комисията определи 60 минути – от 10.50ч. до 11.50ч.

Тестът се счита за успешно издържан при дадени минимум 21 верни отговора.

 

В присъствието на кандидатите, конкурсната комисия провери последователно попълнените тестове и отваряйки пликовете с именатананесе точките . Резултатите бяха следните:

Елена Владимирова Топузова  – 26  верни отговори и 4 неверни отговори

Павлина Николаева Доневичина- 23 верни отговори и  7 неверни отговори

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: На основание резултатите от теста допуска до интервю:Елена Владимирова Топузова и Павлина Николаева Доневичина

 

ІІ. Интервю:

Комисията проведе структурирано интервю – въпросите бяха предварително формулирани. Целта на интервюто беше да се установи в каква степен кандидата притежава професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Комисията определи 4 за минималният общ резултат от интервюто, при който кандидатът се счита за успешно издържал .

Всеки член на комисията прецени качествата на кандидатите въз основа на отговорите му по 5-степенна скала и попълни Формуляр за преценка на кандидатите от интервюто за ръководни  длъжности /директор дирекция/ – Приложение № 4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС (приложени към протокола).

Всеки член на конкурсната комисия определи резултата на кандидата  по отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на кандидата беше определен като средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.

Кандидатът Елена Владимирова Топузова издържа интервюто с общ резултат 4,71 .

Кандидатът Павлина Николаева Доневичина издържа интервюто с общ резултат 4,45 .

 ІІІ. Определяне на окончателния резултат на кандидата след приключване на интервюто – окончателният резултат на кандидата беше изчислен като сбор от резултатите, получени при решаването на теста  и от интервюто, умножени при теста и интервюто с коефициент 3 и приравнени към петстепената скала за оценяване. Окончателните резултати на кандидатите са оформени във формуляри.

 

КЛАСИРАНЕ НА УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНКУРСА КАНДИДАТИ:

Елена Владимирова Топузова                Общ резултат от тест и интервю –  4,66

 Павлина Николаева Доневичина           Общ резултат от тест и интервю –  4,45

  

Забележка: Минималният резултат за издържан конкурс – 4,00