Списък на допуснати и недопуснати кандидати

06 декември 2018 | 17:31

за длъжността: директор на дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти”,

  Дирекция ’’ Национален парк Пирин ’’

дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти”

към Дирекция ’’Национален парк Пирин ’’

 

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

   Име,

презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според заповед № РД-176/16. 11. 2018 г. Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността Основание за недопускане
Димитър Петров Клечеров

вх.№НПП-2055/19.11.2018  г.

да Не -липсват документи удостоверяващи  придобито образованието по специалност от професионална област биологични науки и/или  горско стопанство

-липсват документи, доказващи присъден ранг – III младши

 

Елена Владимирова Топузова

вх.№НПП-2082/29.11.2018  г.

да Да Няма
Павлина Николаева Доневичина

вх.№НПП-2084/29.11.2018  г.

да Да Няма
Димитър Руменов Пидов

вх.№НПП-2085/29.11.2018  г.

да Не -липсват документи удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен  магистър

-липсват документи, доказващи присъден ранг – III младши

-липсват документи, доказващи продължителността на професионален опит

 

 

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

  Име, презиме и фамилия
  1. Елена Владимирова Топузова
  2. Павлина Николаева Доневичина

 

 Не допускат до конкурса следните кандидати:

Име, презиме и фамилия
  1. Димитър Петров Клечеров
  2. Димитър Руменов Пидов

 

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 10.01.2019 г. в 11:00 часа в сградата на Дирекция „Национален парк Пирин”, гр. Банско, ул. България 4 за провеждане на първата част от конкурса – практически изпит.