Резултати от конкурс за длъжността директор на дирекция ’’АФПД’’

извлечение

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 10.05.2018 г., от 11.00 ч. в изпълнение на Заповед № РД- 63 / 09.05.2018 г., комисия  в състав:

НЕ СЕ ЧЕТЕ

проведе конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността директор на дирекция ’’Административни – финансови и правни дейности’’, Дирекция ’’ Национален парк Пирин ’’, с място на работа административна сграда на дирекцията.

Конкурсът се проведе по начина определен в Заповед № РД- 63 / 09.05.2018 г., а именно чрез решаване на тест и чрез интервю.

Комисията определи коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидата, получен при решаване на теста и при интервюто, за да се оформи окончателният резултат: при решаване на тест – коефициент 3, при интервюто – коефициент 4. Конкурсната комисия взе решение за това, колко точки ще се присъждат на всеки въпрос от теста – 1 точка се присъжда на всеки верен отговор.

Преди започване на конкурса, комисията обясни на кандидатите системата за определяне на резултатите от провеждането на конкурса.

І. Решаване на тест – предварително конкурсната комисия беше подготвила три варианта на теста, състоящи се от затворени въпроси с един възможен верен отговор. Съгласно Протокол с вх.№ 0833 от 19.04.2018г. са допуснати следните кандидати: Яница Д. – Л. и Росен  Т. На 10.05.2018 година на мястото определено за провеждане на конкурса в 11.00 часа присъстваха  Яница Д. – Л. и Росен Т.

Комисията започна провеждане на процедурата по установения ред. Яница Д. – Л. тегли  жребия за избор на вариант за тест, който да бъде решен. Изтегли плик с тест Вариант I. Отворени бяха и останалите два плика, в които се съдържаха Вариант ІII и Вариант ІІ.

За решаването на теста, комисията определи 60 минути – от 11.20 ч. до 12.20 ч.

В присъствието на кандидатите, конкурсната комисия провери последователно попълнените тестове и отваряйки пликовете с имената  нанесе точките . Резултатите бяха следните:

  1. Яница Д.-Л.  – 28 верни отговори и  12 неверни отговори
  2. Росен Т. – 16 верни отговори и  24 неверни отговори

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: Допуска до интервю Яница Д.-Л.

        Не допуска до интервю Росен Т. тъй като кандидатът е  събрал точки под изискваният минимум от 28 точки.

ІІ. Интервю:

Комисията проведе структурирано интервю – въпросите бяха предварително формулирани. Целта на интервюто беше да се установи в каква степен кандидата притежава професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Комисията определи минималният общ резултат от интервюто, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто – минимум 20 т.

Всеки член на комисията прецени качествата на кандидатите въз основа на отговорите му по 5-степенна скала и попълни Формуляр за преценка на кандидатите от интервюто за ръководни  длъжности /директор дирекция/ – Приложение № 4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС (приложени към протокола).

Всеки член на конкурсната комисия определи резултата на кандидата  като изчисли средноаритметична от преценките по отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на кандидата беше определен като средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия и е нанесен в таблицата по-долу. Кандидатът Яница Д.-Л.  издържа интервюто с общ резултат 29 т.

 

                      Кандидат

 

Комисия

 

Яница Д.. 

НЕ СЕ ЧЕТЕ

29 т

НЕ СЕ ЧЕТЕ

30 т.

НЕ СЕ ЧЕТЕ

30 т.

НЕ СЕ ЧЕТЕ

  30 т.

НЕ СЕ ЧЕТЕ

  26 т.

Общ резултат от интервюто

    29  т.

 

ІІІ. Определяне на окончателния резултат на кандидата след приключване на интервюто – окончателният резултат на кандидата беше изчислен като сбор от резултатите, получени при решаването на теста  и от интервюто, умножени при теста и интервюто с коефициент 3.           Окончателните резултати на кандидатите са оформени във формуляр, (Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2 от НПКДС), приложен към протокола.

 

КЛАСИРАНЕ НА УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНКУРСА КАНДИДАТИ:

І- во място  Яница Д.-Л. 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

НЕ СЕ ЧЕТЕ