Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс

 ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: директор на дирекция ’’Административни – финансови и правни дейности’’,

  Дирекция ’’ Национален парк Пирин ’’

дирекция ’’Административни – финансови и правни дейности’’

към Дирекция ’’Национален парк Пирин ’’

 

Днес, 19.04.2018 г. в изпълнение на Заповед № РД-47 / 16.04.2018 г.,  комисия  в състав:

Не се чете

разгледа постъпилите заявления за участие в конкурса за назначаване на държавен служител на длъжността директор на дирекция ’’Административни – финансови и правни дейности’’,  Дирекция ’’ Национален парк Пирин дирекция ’’Административни – финансови и правни дейности’’с цел допускане до конкурс на онези кандидати, чиито представени документи удостоверяват съответствие с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността.

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ
  1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата
 • Заявление за участие в конкурса (Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
 • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е решено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен допълнителна квалификация;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако притежава такъв);
 • Други документи, удостоверяващи квалификацията – по преценка на кандидатите;
 • Автобиография.
 1. Минимални изисквания, предвидени в единния класификатор на длъжностите в администрацията:
 • Образователно-квалификационна степен: магистър
 • Ранг – III младши
 • Професионален опит – 4 години
 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността : ръководи дирекция ’’Административно – финансова и правна дейност’’, носи отговорност за изпълнение на задачите и организира, контролира, координира и отчита дейността на дирекцията.

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието счетоводство и контрол, икономика, финанси, стопанско управление

 • компютърна грамотност Мicrosoft office;
 • владеенето на чужд език е предимство за кандидата.

 

4.Резултати от прегледа на подадените документи:

 

   Име,

презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1 Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2 Основание за недопускане
Радостина Богданова Караджова

вх.№0775/11.04.2018  г.

да не чл.10в, ал.3 от ЗДсл., във връзка с чл.20, ал.2 от НПКДС
Росен

Илиев

Тосков

вх.№0777/11.04.2018  г.

да да няма
Борислав

Иванов

Боденов

вх.№0779/12.04.2018  г.

да не чл.10в, ал.3 от ЗДсл., във връзка с чл.20, ал.2 от НПКДС
Яница

Николаева Дивизиева-Лечова

вх.№0781/12.04.2018  г.

   да да няма
Райна

Николова

Златинова

вх.№0789/13.04.2018  г.

да                      не чл.10в, ал.3 от ЗДсл., във връзка с чл.20, ал.2 от НПКДС

 

1На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи съответстват на изискваните в обявата, се записва “да”. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не съответстват на изискваните в обявата, в таблицата се посочва конкретно кои документи не съответстват на обявата или липсват.

2На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва “да”. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, в таблицата се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени.

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме, фамилия:

 1. Яница Николаева Дивизиева-Лечова
 2. Росен Илиев Тосков

Посочените кандидати трябва да се явят на практически изпит на 10.05.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Дирекция “Национален парк Пирин”, Банско, ул. ’’България’’  № 4,

За успешно положилите теста кандидати интервюто ще започне на 10.05.2018 г. от 13.00 часа на горепосоченото място.

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия – Основание за недопускане

 

 1. Радостина Богданова Караджова – липсват документи удостоверяващи образователно-квалификационна степен – магистър
 2. Борислав Иванов Боденов – липсват документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит от 4 години
 3. Райна Николова Златинова – липсват документи удостоверяващи специалност, по която е придобито образованието: счетоводство и контрол, икономика, финанси, стопанско управление.

 

   

19.04.2018 г.