Влажните зони

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения: блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра.

В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони: “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се повиши информираността за значението на влажните зони за човечеството и планетата. Всяка година от комитета на конвецията се избира тема, която акцентира върху определена жизненоважна функция на влажните зони. Темата за 2018 г. е „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“.

Влажните зони в градовете или в близост до населените места допринасят за осигуряване на по-жизнена среда за живеене благодарение на множеството важни функции, които осъществяват. Те допринасят за:

 • намаляване на наводненията, като поемат голяма част от повърхностните води;
 • служат като източник на питейна вода;
 • филтрират замърсителите и подобряват качеството на водите;
 • осигуряват зелени градски площи и са източник на поминък за местното население;
 • поддържат богатството от растения, риби, земноводни, влечуги, птици, бозайници и безгръбначни;
 • възстановяават водните запаси и похранват подпочвените води;
 • в утайките им се задържат въглероден диоксид, метан и други газове, затова са важни за смекчаване на климатичните промени;
 • водоизточник, място за риболов, събиране на билки, отдих, туризъм, животновъдство и земеделие.

 

Значението на ползите, които допринасят влажните зони става все по-важно и съдбоносно с продължаващото нарастване на броя на населението, живеещи в градовете. За съжаление, по-голяма част от населението не е наясно със значението и ползите на влажните зони в близост до населените места. Влажните зони често се смятат за пустеещи земи, които трябва да бъдат усвоявани за различни други ползвания като места за изхвърляне на отпадъци, места, които трябва да се пресушат и да се промени предназначението им. Необходими са действия за подпомагане опазването и насърчаване устойчиво ползване на влажните зони като повишаване на обществената ангажираност и по-засилено участие на местните заинтересовани страни в управлението на влажните зони.

За отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година се насърчават следните дейности:

 • Посетете влажна зона;
 • Организирайте събитие, за да образовате другите за значението на градските влажни зони;
 • Регистрирайте и публикувайте Вашите инициативи по повод отбелязването на Световния ден на влажните зони на интернет страницата на Рамсарската конвенция: worldwetlandsday.org на ниво EVENTS/Add your event!