Дирекция „Национален парк Пирин“ обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „БППП“ към дирекция „БКО“

Начална дата
04 ноември 2022
Крайна дата
14 ноември 2022 | 17:30 ч.

 

I.О Б Я В Я В А М       К О Н К У Р С

 

За длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, Специализирана администрация /Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“,  отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“, при следните изисквания и начини за неговото провеждане:

 1. Длъжност, звено, административна структура:

Младши експерт, като част от специализираната администрация отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“, към Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ на самостоятелното териториално подразделение на МОСВ – Дирекция „Национален парк Пирин” Банско.

Месторабота: Отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“, към Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ към  Дирекция ’’Национален парк Пирин’’, с административен център – гр.Банско, общ.Банско, обл.Благоевград, пк.2770, улица „България“ №4

Правоотношение – служебно.

 1. Кратко описание/основна цел на длъжността по длъжностна характеристика, формиране на заплата:

– Събиране и поддържане на базата данни за състоянието на флората на територията на Национален парк “Пирин” с цел ефективното ѝ опазване и възстановяване.

– Разработване и изпълнение на  планове, програми и проекти за мониторинг на растителни видове в парка, с цел опазване и съхраняване на биоразнообразието.

 

Размерът на основната заплата за длъжността е от 710 лева до 1600 лева.

Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се има предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, които са предвидени в  нормативните актове за заемането на длъжността:

Изисквана минимална степен  на завършено образование- професионален бакалавър ;

Ранг за заемане на длъжността – V младши;

Длъжностно ниво от КДА/КДД – 11

Наименование на длъжностно ниво от КДА – Експертно ниво 7

Код по НКП  2422-5040

Ниво на месечна заплата  22

Минимален размер на основна заплата: 710 лв.

*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност. -1брой

 1. Специфични изисквания за заемането на длъжността:

Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.

Нормативен акт : Закон за държавния служител

 1. Допълнителни умения и квалификации:

Необходимо е кандидатите да притежават образование в една от следните области на висшето образование и професионални направления: горско стопанство, биологически науки, екология и опазване на околната среда                                                                                                            

Правни основи за ефективно управление и опазване на защитените територии и правоприлагане, управление на природните ресурси за опазване на биологичното разнообразие;

Компютърни умения -Windows и Microsoft Office;

Владеенето на чужд език е предимство.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 1. Начинът за провеждане на конкурса:

На основание  чл. 10а от ЗДСл, вр. с чл. 33 от НПКПМДСл,  конкурсът  за  заемането на длъжността ще се проведе чрез:

 • РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност, както и познаване на съответното законодателство.

 

 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ, по реда на чл. 34, ал.1от НПКПМДСл .

 

 1. Необходимите документи, които да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3, към чл. 17, ал.2 от НПКПМДСл .
 • Декларация по чл.17, ал.3,т.1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка), при наличие на такъв;
 • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността: копие от документ за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
 • В случай, че кандидатът притежава съответния ранг за изпълнение на длъжността, представя заверено копие от служебна книжка .
 • Копия от други документи по преценка на кандидата.

 

 1. Условия, място и срок за подаване на документите:
 • Документите се подават до 17:30 часа на 14.11.2022г., в Деловодството на Дирекцията на адрес: Дирекция ’’Национален парк Пирин’’, гр.Банско, ул.“България“ №4
 • Подаването на документите се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник в рамките на работното време на Дирекцията – от 09:00 до 17:30 часа.
 • При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове.
 • На кандидатите се предоставя за запознаване длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
 • С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта по чл. 13, ал. 1, т. 4, не се регистрират.
 • Документите могат да се подават на електронен адрес: dnp@bg , като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл трябва да са подписани от кандидата с електронен подпис.
 • Списъци или други съобщения във връзка с конкурса, както и окончателното класиране на кандидатите, следва да се обявяват на информационното табло в Централния офис на Дирекция “НП Пирин” гр.Банско, ул.“България“ №4 и на интернет страницата на Дирекцията, pirin.bg
 • На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, обявлението за конкурса да бъде публикувано едновременно в Административния регистър, в специализирания сайт за търсене на работа – jobs.bg и на страницата на Дирекция „Национален парк Пирин“, www.pirin.bg

 

Лице за контакт:

Магдалена Колчагова – 0896866436

 

1 2 3 36