Съобщение

Относно: Придвижване на животни за паша на територията на Национален парк „Пирин“

Дирекция „Национален парк Пирин“ уведомява всички лица, получили разрешително за паша за 2021г., че за започване на пашата на територията на НП „Пирин“ е необходимо достигане на тревостой съгласно препоръките, дадени в част III, глава IV, т.7, подт. 63 от Плана за управление на Национален парк „Пирин“.

С оглед изпълнението на горното и с цел осъществяването на контрол, главният инспектор на съответния парков участък ще се свърже с всеки ползвател за уточняване на дата и час на придвижване на животните.

 

 

РОСЕН БАНЕНСКИ

Директор Дирекция “Национален парк Пирин“