Представяне на проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

На 21 март в залата на Посетителския информационен център в Банско се състоя пресконференция за представяне на проект №BG16M1OP002-3.007-0007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) защитена територия „Национален парк Пирин“, изпълняван от Дирекция „Национален парк Пирин“.

Пред гости, заинтересовани лица и журналисти Росен Баненски – директор на Дирекция „НП Пирин“, представи основните цели на проекта за цялостното подобряване на редица горски и природни местообитания и видове, а също и ограничаване на въздействието от човешка дейност върху тях.

Инж. Мартин Лазаров – ръководител на проекта, запозна присъстващите с 10-те дейности по проекта и сроковете за тяхното изпълнение.

Проект №BG16M1OP002-3.007-0007 е одобрен със заповед № РД-ОП-90/31.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата „Натура 2000“, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати” по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” по приоритетна ос 3 “Натура 2000 и биоразнообразие”.

Бенефициентът – Дирекция „Национален парк Пирин” ще изпълнява проекта в продължение на 43 месеца с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Стойността на проекта възлиза на  6 294 117, 64 лева, от които 5 349 999,99 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 944 117,65 лева национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България.