Правила за поведение на туристите при среща с домашни животни, пашуващи в Национален парк „Пирин”!

Не се учудвайте, ако тръгвайки по туристическите маршрути в Национален парк „Пирин” срещнете домашни животни.  Чрез високопланинската паша се поддържа естествените състояние на типичните местообитания и се осигурява  и поминък за местното население. Мярка 10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони на Министерството на земеделието и храните подпомага традиционната високопланинска паша в летните месеци. Тази мярка се прилага на територията на националните паркове – Рила, Пирин и Централен Балкан, с изключение на резерватите. Ползвателите на средствата по програмата трябва да имат тревопасни животни – крави или овце(не се допуска паша на кози) и валидно разрешение за паша, издадено от дирекциите на националните паркове.

Моля, при среща с домашни животни спазвайте следните правила, който Дирекция „Национален парк” препоръчва!