ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ

Дирекция „Национален парк Пирин“ организира церемония за начало на строително-монтажни работи по рехабилитация на част от туристическите маршрути в защитена зона BG0000209 „Пирин”.

 

Церемонията ще се  проведе на 15 октомври 2020 г. (четвъртък) пред сградата на Посетителски информационен център на Национален парк „Пирин” в Банско от 11 часа. Парковата дирекция кани представителите на национални, регионални и местни медии.

 

Дейностите са по проект  за „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна“.

 

Проект  № BG16M1OP002-3.007-0007-С02 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение №122/2007 г. на Министерския съвет (об. ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е  6 294 117, 64 лева, от които 5 349 999,99 лева от Европейския фонд за регионално развитие и  944 117,65 лева национално съфинансиране от държавния бюджет.