Междинна пресконференция по проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

На 31 мaй в залата на Посетителския информационен център в Банско се състоя междинна пресконференция по проект №BG16M1OP002-3.007-0007-С02 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) защитена територия „Национален парк Пирин“, изпълняван от Дирекция „Национален парк Пирин“.

Пред гости и заинтересовани лица инж. Мартин Лазаров – ръководител на проекта, представи изпълнените до момента дейности по проекта и предстоящите такива. Изпълнението на предвидените дейности за подобряване цялостното природозащитно състояние на редица горски и природни местообитания и видове ще продължи до 31 август 2022 г.

Проект №BG16M1OP002-3.007-0007-С02 се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура “Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата „Натура 2000“, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати” по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”, приоритетна ос 3 “Натура 2000 и биоразнообразие”.

Стойността на проекта възлиза на 6 260 485,69 лева, от които 5 321 412,84 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 939 072,85 лева национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България.